KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REAL HOLDING I SVERIGE

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 klockan 15.00 i S9 på Sibyllegatan 9, i Stockholm.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per onsdagen den 2 maj 2018,

- dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast onsdagen den 2 maj 2018; per post: Real Holding AB (publ), c/o Advokatfirman Wåhlin, Att. Anna Klevbo, Engelbrektsgatan 7, 114 32 Stockholm, per telefon: +46 (0)73-566 77 72 eller per e-post: [email protected]

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst två biträden. Antalet biträden ska föranmälas på samma sätt som aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier
De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken onsdagen den 2 maj 2018 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Ombud
De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid årsstämman ska till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten bör insändas till ovanstående adress före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.realholding.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster
Bolaget har vid tidpunkten för kallelsen 103 276 aktier av serie PREF 1 med ett röstvärde av 1, motsvarande 103 276 röster, 0 aktier av serie PREF 2, 3 525 000 aktier av serie STAM A med ett röstvärde av 10, motsvarande 35 250 000 röster och 218 888 233 aktier av serie STAM B med ett röstvärde av 3, motsvarande 656 664 699 röster. Således finns det totalt 222 516 509 aktier och totalt 692 017 975 röster i Bolaget.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av minst en justeringsman
 5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Anförande av bolagets verkställande direktör
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut om:
  • a)fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  • b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
 12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa
 13. Beslut om valberedningen
 14. Beslut om emissionsbemyndigande
 15. Årsstämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2, Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att advokat Anna-Maria Heidmark vid Advokatfirman Wåhlin AB väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 b), beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att bolagets resultat för 2017 balanseras i ny räkning (och att årsstämman således inte ska besluta om någon utdelning).

Punkt 10, fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 11, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 100 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna med undantag för de styrelseledamöter som erhåller ersättning från bolaget för sitt operativa arbete i bolaget som tf VD respektive CFO.

Arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 12, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Bengt Engström, Bengt Linden, Anna Weiner Jiffer och Lars-Olof Olsten samt nyval av Jan Egenäs som styrelseledamot. Lennart Molvin har avböjt omval. Bengt Engström föreslås kvarstå som bolagets styrelseordförande.

Jan Egenäs är född 1962 och har en bred och gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom fastighetsbranschen och han är för närvarande VD för Sustainable Energy Solutions AB. Bland tidigare befattningar kan nämnas att Jan varit VD på Swedavia Real Estate, CFO för Swedavia Arlanda Flygplats, CFO på koncernnivå för Swedavia AB samt CFO på Oscar Properties.

Information om styrelseledamöterna som föreslås för omval finns på bolagets webbplats www.realholding.se.

Valberedningen föreslår omval av revisorn Johan Kaijser från MAZARS SET Revisionsbyrå.

Punkt 13, beslut om valberedningen
Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att uppdra åt styrelseordföranden att, baserat på ägandet i bolaget i slutet av december månad 2018, sammankalla en valberedning om tre personer från var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget. Valberedningen ska inom sig utse vem som ska vara valberedningens ordförande. Valberedningens ledamöter ska anslås på bolagets webbplats senast tre månader före årsstämman. Om ägarförhållandena ändras väsentligt innan valberedningens uppdrag slutförts ska ändring kunna ske i valberedningens sammansättning. I de fall någon av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget inte vill utse en ledamot eller en redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen ska styrelsens ordförande tillse att ledamoten ersätts av annan representant för de större aktieägarna. Förändringar i valberedningens sammansättning ska anslås på bolagets webbplats. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning utsetts. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får dock belasta bolaget med skäliga kostnader som uppstår i nomineringsprocessen.

Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut:

 1. förslag till val av ordförande vid stämman,
 2. förslag till val av styrelseledamöter,
 3. förslag till val av styrelseordförande,
 4. förslag till styrelsearvoden samt eventuell ersättning för kommittéarbete,
 5. förslag till val av revisorer,
 6. förslag till ersättning till bolagets revisorer, samt
 7. förslag till beslut om valberedningen.

Punkt 14, beslut om emissionsbemyndigande
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av (i) stamaktier av serie B, (ii) konvertibler som berättigar till konvertering till stamaktier av serie B, och/eller (iii) teckningsoptioner som berättigar till teckning av stamaktier av serie B. Emissionerna ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Aktieägares frågerätt
Aktieägare i bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 § aktiebolagslagen).

Majoritetskrav
För giltigt beslut av bolagsstämman enligt punkt 14 i dagordningen fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillgängliga handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget tre veckor innan årsstämman och sänds per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.realholding.se senast från och med nämnda tidpunkt.

Stockholm den 6 april 2018

April 2018
Real Holding i Sverige AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information: www.realholding.se

Anna Weiner Jiffer, tf VD
Telefon: +46 70 681 61 50
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: [email protected]

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Eminova Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Penser fk som Likvidgarant. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.

www.realholding.se


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70