Förslag på styrelseändring i Real Holding i Sverige AB (publ)

I kallelsen till den extra bolagsstämman i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Bolaget") den 15 mars 2019 kl. 10 finns ärende upptaget om beslut om styrelseändring och styrelsearvode. Aktieägarna Gremio Fastighetr AB och Bengt Linden AB, som tillsammans innehar ca 23 procent av aktierna och 25 procent av rösterna i Bolaget ("Aktieägarna"), har meddelat styrelsen följande.

Aktieägarna föreslår att stämman ska besluta att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Lars-Olof Olsten ska entledigas som styrelseledamot och istället ska Mats Jämterud utses som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Övriga styrelseledamöter ska kvarstå. Mats Jämterud ska, liksom övriga styrelseledamöter som inte är ordförande, erhålla styrelsearvode om 100 000 kronor per år, pro rata avseende den kvarvarande tiden fram till nästa årsstämma.

Lars-Olof Olsten har meddelat att han ställer sin plats i styrelsen till förfogande och att han kvarstår som Bolagets CFO. Styrelseändringen föreslås som ett led i att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan den operativa ledningen och styrelsen i Bolaget.

Mats Jämterud är född 1967 och är en av huvudägarna i Gremio Fastigheter AB. Gremio Fastigehter AB innehar ca 11,5 procent av aktierna och 12 procent av rösterna i Bolaget. Mats Jämterud har en bakgrund inom marknadsföring, försäljning och fastighetsutveckling samt är en av grundarna till Arlandastad Holding koncernen vilka exploaterar och utvecklar markområdena kring Arlandaflygplats.

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 Mars 2019 kl. 8.15 CET.

Stockholm den 1 mars 2019

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ)

För ytterligare information: www.realholding.se 

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon: +46 72 500 9444
E-post: [email protected] 

Kent Söderberg VD
Telefon: +46 70 522 86 46
E-post: [email protected] 

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB, Kedrik Holding AB och Abelco Investment Group AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70