REGMAR

Real Holding i Sverige AB (publ) Q2 rapport 2020

Real Holding AB (publ) Q2 2020 intäkterna och driftnetto fortsätter att öka.

Kvartalet i korthet

Q2 2020

Q2 2019

Nettoomsättning (Mkr)

18,2

12,0

Serviceintäkter för perioden (Mkr)

0,7

1,0

Driftnettot (Mkr)

10,7

8,5

Rörelseresultat (Mkr)

6,3

5,1

Resultat efter skatt (Mkr)

1,0

-1,7

Resultat per aktie (kr)

0,0

-0,01

Eget kapital per 30 juni (Mkr)

213,6

62,2

Eget kapital per aktie den 30 juni (kr)

0,024

0,26

Viktiga händelser under och efter periodens slut

  • Stockholms tingsrätt beslutade den 8 april 2020 att rekonstruktionen för Real Holding i Sverige AB avslutas då syftet med rekonstruktionen var uppfyllt. Tidigare meddelade rekonstruktionsåtgärder är genomförda.
  • Den 17 april 2020 avslutades teckningstiden i Real Holdings företrädesemission som tecknades till ca 114 procent. Sammantaget tillför företrädesemissionen Real Holding ca Mkr 35 före emissionskostnader.
  • Den 28 mars 2020 förvärvades Forsfast AB. Köpeskillingen betalades genom apportemission om 50 Mkr samt säljarreverser om 32,8 Mkr.
  • Real Holdings största ägare Michael Derk tillträder som ny VD den 15 juni 2020.
  • Samtidigt tillträder Håkan Brown som ny CFO i Real Holding i Sverige AB (publ).

VD-kommentar
2020 och dess två första kvartal har varit ett händelserikt halvår!
Real Holding har under ett års tid befunnits i rekonstruktion, vilken på ett lyckosamt sätt avslutades i mars 2020.
I princip samtidigt som rekonstruktionen avslutades slog Corona pandemin till med full kraft.
Effekterna och konsekvenserna av pandemin har vi alla fått känna av, så också Real Holding.
I inledningen av mars månad befarades att vi skulle påverkas av hyresförluster och att hyresgäster skulle vara tvungna att lämna oss på grund av betalningssvårigheter, orsakade av pandemin. Vi kan nu konstatera att vi drabbats ytterst marginellt och inte noterat någon uppsägning, konkurs eller omförhandling orsakad av pandemin.
Pandemin är inte över, vilket kräver såväl engagemang som lyhördhet och närvaro ute hos våra hyresgäster.
Några av våra mindre hyresgäster, främst inom friskvård/gym och restaurang har erhållit mindre rabatter, tillfällig omställning till månadsbetalning samt uppskjutna betalningar i form av "avbetalning". Totalt uppgår givna lättnader till ca 300 tkr och utgör ca. 1,7 % av intäktsbasen i kvartalet och 0,4% på helår.
Real Holding har en mix av hyresgäster i huvudsak inom tillverkning, logistik och lager. Sektorer som hittills visat sig klara påfrestningarna från pandemin väl.
Jag tillträde förtroendeuppdraget som VD den 15 juni, har sedan dess i huvudsak fokuserat på genomlysning av hyresavtal, leveransavtal, finansiering, identifiera potential i det befintliga beståndet samt att kartlägga förvärvsmöjligheter.
Real Holding har under årets första sex månader inte gjort några förvärv utöver Forsfast AB och har inte heller avyttrat något, vilket varit en såväl medveten som logisk strategi.
Efter att nu samtliga rekonstruktionsåtgärder är genomförda står Real Holding rustat med ett eget kapital om 213,6 Mkr, en belåningsgrad om 62,7%, ett positivt kassaflöde och en väl trimmad organisation.
Nu fortsätter vi arbetet med att utveckla potentialen i befintligt fastighetsbestånd samt söka nya förvärvsmöjligheter med tydligt fokus på
"Industri, lager och logistikfastigheter i och i anslutning till centralorter i Sverige"
Mot höst med tillförsikt!

Michael Derk, VD Real Holding AB

För ytterligare information: www.realholding.se

Stockholm den 20 augusti 2020

Real Holding i Sverige AB (publ).

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020 kl. 08,30 CET.

Vekställande direktör
Michael Derk
Tel: +46 733 87 18 02
E-post: [email protected]

Styrelseordförande
Dimitrij Titov
Tel: +46 8 684 518 50
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Michael Derk privat och bolag Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet REAL B.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70