REGMAR

Real Holding i Sverige AB (publ) Q1 rapport 2020

Real Holding AB (publ) Q1 2020 intäkterna och driftnetto fortsätter att öka.

Kvartalet i korthet

Q1 2020

Q1 2019

Nettoomsättning (Mkr)

13,6

(12,3)

Hyres- och serviceintäkter för perioden (Mkr)

12,6

(12,3)

Driftnettot (Mkr)

8,1

(6,2)

Rörelseresultat (Mkr)

2,4

(1,3)

Resultat efter skatt (Mkr)

51,0

(-6,1)

Resultat per aktie (kr)

0,14

(-0,03)

Eget kapital per 31 mars (Mkr)

158,4

(64,9)

Eget kapital per aktie den 31 mars (kr)*

0,66

(0,27)

*) Emissionerna är pågående vid utgången av kvartal 1 och nya aktier kommer registreras under kvartal 2 2020 varför nyckeltalet för 2020 är missvisande.

Viktiga händelser under och efter periodens slut

  • Den 2 januari 2020 offentliggjorde styrelsen ett ackordsförslag till Bolagets långivare i enlighet med den tidigare rekonstruktionsplanen.
  • Den 23 januari 2020 kunde styrelsen meddela att 61,73% av de utestående obligationslånen avgav röster varav 91,75 % antog ackordsförslaget medan av 69,85% av brygglånegivarna antog 100 procent ackordsförslaget.
  • Cirka 86 procent av preferensaktieägarna accepterar förslaget om konvertering av preferensaktier till stamaktier.
  • Styrelsen kallar till en extra bolagsstämma den 2 mars 2020 som skall besluta om en företrädesemission om 35 miljoner kr, kvittningsemission till långivare om ca 22 Mkr, kvittningsemission till preferensaktieägare om ca 35 Mkr och apportemission om 50 Mkr. Emissionerna ger stamaktier av serie B och till en teckningskurs om 2 öre. Därutöver emitteras stamaktier av serie B om 20 Mkr mot kvittning av ett konvertibellån med en konverteringskurs om ca 1,12 öre.
  • Stockholms Tingsrätt beslutade den 8 april 2020 att rekonstruktionen för Real Holding i Sverige AB avslutas då syftet med rekonstruktionen var uppfyllt. Tidigare meddelade rekonstruktionsåtgärder är genomförda.
  • Den 17 april 2020 avslutades teckningstiden i Real Holdings företrädesemission som tecknades till ca 114 procent. Sammantaget tillför företrädesemissionen Bolaget ca MSEK 35 före emissionskostnader.

VD-kommentar

Real Holding i Sverige AB (publ), Q1 2020 har präglats med arbetet i slutfasen av rekonstruktionen.
Rekonstruktionen är nu avslutat med samtliga rekonstruktionsåtgärder uppfyllda.
Detta resulterar i följande:
Vår belåningsgrad på fastighetsnivå vid periodens utgång har sänkts till 71,2% jämfört med 85,9% vid utgången av det första kvartalet förra året.
Eget kapital har ökat till 158,4 Mkr jämfört med 64,9 Mkr i slutet av Q1 2019.
Snitträntan har minskat till 5,2% från 6,1% samma period förra året.
Under perioden har bolagets driftnetto förbättrats till 8,1 Mkr, jämfört med 6,2 Mkr motsvarande period 2019.

Covid19

Styrelse och ledning följer utvecklingen noga och vidtar nödvändiga åtgärder vid behov och förändringar. Spridningen av coronaviruset har efter balansdagen än så länge inte haft en negativ påverkan på företagets verksamhet men det kan inte uteslutas att hyresgäster, medarbetare och leverantörer kan komma att påverkas vilket medför negativa konsekvenser för Bolaget.

På grund av osäkerheten kring framtida politiska beslut samt människors och företags beteende går det i dagsläget inte att kvantifiera virusspridningens påverkan på verksamheten.

Jag står fast vid min övertygelse att, Real Holding nu har goda förutsättningar att bli ett stabilt fastighetsbolag med fokus på kärnverksamheten.

Kent Söderberg, VD Real Holding AB

För ytterligare information: www.realholding.se

Real Holding i Sverige AB (publ).

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 maj 2020 kl. 08,30 CEST.

Kent Söderberg, VD

Telefon + 46 70 522 86 46

E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelsens ordförande

Telefon +46 72 500 9444

E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Michael Derk privat och bolag Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet REAL B.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70