REGMAR

Real Fastigheter AB förbättrar siffror och nyckeltal i delårsrapporten januari-september 2023

                                      januari-september

                                      2023               (2022)

Fastighetsvärde      1 298,5 Mkr    (1 136,2)
Nettoomsättning        118,6 Mkr         (97,0)
Driftnetto                      72,0 Mkr         (51,8)
Rörelseresultat             58,1 Mkr         (38,3)
Resultat efter skatt     43,3 Mkr         (61,3)
Resultat per aktie         1,46 kr            (2,11)
Belåningsgrad               52,1%            (50,0)
Snittränta                        6,9%              (4,3)
Uthyrningsgrad               91%                (91)

VD: Ett tredje kvartal med högre intäkter och högre driftnetto

Real Fastigheters intäkter ökade under årets tredje kvartal med 17 procent till 38 Mkr samtidigt som driftnettot stärktes med 50 procent till 27,6 Mkr. Det högre driftnettot förklaras i huvudsak av energieffektiviseringar, lägre energikostnader samt gjorda förvärv. Ackumulerat för årets nio första månader steg intäkterna 22 procent till 118,6 Mkr samtidigt som driftnettot stärktes till 72 Mkr (51,8). Bolagets hyresavtal är till huvuddelen indexerade.

Den 3 juli tillträddes fastigheten Köping Sjötullen med AB Volvo som största hyresgäst. Genom förvärvet och med en uthyrningsbar yta på 35 000 kvm, stärker vi vår profil mot industrifastigheter betydligt. Det innebär också en möjlighet för oss att bli en långsiktig partner i fordonsindustrins omställning till elektrifiering.

Vårt hållbarhetsarbete fortskrider i oförminskad takt. Samtliga större fastigheter i vårt bestånd har nu utarbetade åtgärdsplaner. Det är glädjande att se det positiva genomslaget på energiförbrukningen och i förlängningen den minskning av fastighetskostnaderna åtgärderna förväntas ge.

Inom ramen för vårt arbete med att se över vår finansiering löstes samtliga preferensaktier in genom ett kontantförfarande under juli månad. Vi arbetar enbart med bankfinansiering och har ingen exponering mot kapitalmarknaden i form av exempelvis obligationslån. I slutet av augusti genomfördes den sammanläggning av aktier 500:1 som beslutades på årsstämman i maj.

Välmående hyresgäster trots utmanande konjunktursignaler

Trots utmanande konjunktursignaler noterar vi en låg omsättning av hyresgäster och att ett betydande antal av dessa väljer att utöka sina lagerytor när vi har möjlighet att erbjuda nya ytor. Vi arbetar aktivt med hyresgästanpassningar för att tillsammans med hyresgästerna hjälpa dem att fortlöpande ha rätt lösningar för sina respektive verksamheter. Rent generellt bedömer vi att vårt segment inom lager, logistik och tillverkning, i och i anslutning till centralorter, har goda framtidsutsikter gällande både tillväxt och lönsamhet. 

Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla Real Fastigheter. Våra tillväxtplaner ligger fast och vi ser goda möjligheter att kunna fortsätta växa i vad vi bedömer vara en kortsiktigt turbulent men i förlängningen en allt sundare marknad.

Nacka 16 november 2023

Michael Derk
VD

 

Informationstillfällen
Bokslutskommuniké 2023, 23 februari 2024

Verkställande direktör
Michael Derk
Tel: +46 73 387 18 02
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Real Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2023 kl. 08.30 CET

Om Real Fastigheter AB (publ)
Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige.
Real Fastigheters aktie är listad på NGM Nordic SME


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70