Bolagsverket har registrerat emission av units samt inlösen av preferensaktier

Bolagsverket har den 21 februari 2018 registrerat den unitemission och den inlösen av preferensaktier som Real Holding i Sverige AB genomförde under december 2017 - januari 2018. Totalt emitterades 206 831 416 nya B-aktier och 48 259 544 teckningsoptioner. Antalet preferensaktier minskade med 281 409. Erbjudandet om inlösen av preferensaktier accepterades således till cirka 72 procent.

Efter registreringen finns totalt 3 525 000 A-aktier, 218 888 233 B-aktier samt 103 276 preferensaktier. Aktiekapitalet uppgår till 25 589 398,53 kronor (förutsatt Bolagsverkets godkännande av minskning av aktiekapitalet i enlighet med stämmobeslut av den 13 oktober 2017).

Sista handelsdag för BTU (ISIN: SE0010494260) och BTA B (ISIN: SE0010494724) vid NGM Nordic MTF är den 28 februari. Omvandling sker den 2 mars, och ägarna till de nyemitterade B-aktierna samt de i unitemissionen ingående teckningsoptionerna kommer att se dessa värdepapper på sina vp-konton/depåer den 6 mars 2018.

"Det är oerhört glädjande att vi lyckats får så många aktier inlösta och att så stor del av emissionen tecknats. Nu har vi en betydligt bättre plattform att fortsätta utveckla Real 2.0 till ett välmående växande fastighetsbolag", säger Anna Weiner Jiffer, VD i en kommentar.

Stockholm den 22 februari 2018

För ytterligare information: www.realholding.se

Anna Weiner Jiffer, tf VD                                               
Telefon: +46 70 681 61 50
E-post: [email protected]     

Lars-Olof Olsten, CFO
Telefon: +46 70 824 75 90
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 19:00 CET

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Eminova Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Penser fk som Likvidgarant. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.

www.realholding.se


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70