REGMAR

Real Holding i Sverige AB (publ) Q4 rapport 2019

Real Holding AB (publ) Q4 2019 intäkterna och driftnetto fortsätter att öka.

Året i korthet

Nettoomsättning (Mkr)

47,8

(44,4)

Hyres- och serviceintäkter för perioden (Mkr)

47,8

(43,3)

Driftnettot (Mkr)

31,0

(28,5)

Rörelseresultat (Mkr)

13,9

(14,5)

Resultat efter skatt (Mkr)

-17,7

(-15,0)

Resultat per aktie (kr)

-0,07

(-0,06)

Kvartalet i korthet

Nettoomsättning (Mkr)

11,4

(11,3)

Hyres- och serviceintäkter för perioden (Mkr)

11,4

(11,3)

Driftnettot (Mkr)

7,1

(6,6)

Rörelseresultat (Mkr)

1,1

(2,2)

Resultat efter skatt (Mkr)

-8,0

(11,7)

Resultat per aktie (kr)

-0,03

(0,05)

Eget kapital per 31 december (Mkr)

52,6

(70,4)

Eget kapital per aktie den 31 december (kr)

0,22

(0,29)

Viktiga händelser under och efter periodens slut

  • Fastighetsutvecklingsprojektet Pottholmen, Karlskrona frånträddes under februari 2019.
  • Kent Söderberg tillträdde som ny VD i Real Holding i februari 2019.
  • Den 27 mars 2019 ansökte och beviljades Bolaget företagsrekonstruktion. Stockholms tingsrätt beslutade den 5 juli 2019 att bevilja förlängd företagsrekonstruktion för Real Holding i Sverige AB:s (publ). Rekonstruktionen har sedan förlängts vid två tillfällen, 2019-10-08 och 2020-01-02 och gäller fram till den 27 mars 2020.
  • Den 2 januari 2020 offentliggjorde styrelsen ett ackordsförslag till Bolagets långivare i enlighet med den tidigare rekonstruktionsplanen.
  • Den 23 januari 2020 kunde styrelsen meddela att 61,73% av de utestående obligationslånen avgav röster varav 91,75 % antog ackordsförslaget medan av 69,85% av brygglånegivarna antog 100 procent ackordsförslaget.
  • Cirka 86 procent av preferensaktieägarna accepterar förslaget om konvertering av preferensaktier till stamaktier.
  • Styrelsen kallar till en extra bolagsstämma den 2 mars 2020 som skall besluta om en företrädesemission om 35 miljoner kr, kvittningsemission till långivare om ca 22 Mkr, kvittningsemission till preferensaktieägare om ca 35 Mkr och apportemission om 50 Mkr. Emissionerna ger stamaktier av serie B och till en teckningskurs om 2 öre.
  • Bolaget har som en del i refinansieringen erhållit ett konvertibellån, vilket kan konverteras till stamaktier av serie B till en konverteringskurs om ca 1,12 öre.

VD-kommentar

Real Holding i Sverige AB (publ) har befunnit sig i rekonstruktion sedan slutet av mars 2019.

Under fjärde kvartalet har fokus varit slutförhandlingar med nya finansiärer, struktureringsarbetet av koncernen har fortsatt enligt planen.

Nytt förslag till en uppgörelse med långivare, obligationsinnehavare och preferensaktieägare skickades ut i slutet av december och har nu godkänts av samtliga berörda parter

Bolaget ansökte om, och beviljades förlängning tom 27 mars 2020

Arbetet i våra dotterbolag har fortsatt i enlighet med den lagda planen. Dotterbolagen är de formella ägarna av våra fastigheter, inget av dotterbolagen befinner sig i, eller har befunnit sig i rekonstruktion.

Arbetet med att proaktivt hjälpa såväl nya som befintliga hyresgäster att hitta och optimera deras behov fortgår. Rekonstruktionen har delvis begränsat detta arbete då vissa av våra dotterbolag tidvis haft en begränsad likviditet.

Resultat av det arbete som görs tillsammans med våra hyresgäster, både i form av nya hyreskontrakt, förlängningar/utökning av befintliga hyreskontrakt och effektiviseringar har givit ett förbättrat ekonomiskt utfall.

Driftnettot har ökat från 6,6 Mkr till 7,1Mkr mot föregående kvartal 2018 och på året från 28,5Mkr till 31Mkr mot föregående period.

Jag står fast i min uppfattning att när Real Holding kommer ur rekonstruktionen kommer detta vara ett mycket starkare bolag med bra balansräkning och sunda lånevillkor. Då kan vi återuppta vår tillväxtresa och fortsätta bygga upp bolaget för framtiden.

VD Kent Söderberg

För ytterligare information: www.realholding.se

Real Holding i Sverige AB (publ).

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 08.30 CET.

Kent Söderberg, VD
Telefon + 46 70 522 86 46
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon +46 72 500 9444
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet REAL B.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70