VD-brev September 2018

Nu är det ganska precis ett år sedan jag och den nya ledningen klev in i bolaget och ni har kunnat följa vårt, ibland slitsamma, arbete med att ta bolaget från vad vi kallat Real 1.0 till Real 2.0. Vi har åstadkommit i stort sett allt vi utlovat och har precis levererat det bästa halvårsresultatet i Real Holdings historia. För oss är detta bara början.

Med detta VD-brev, som jag kommer publicera med viss regelbundenhet, vill jag ge er möjligheten att lättare kunna följa arbetet kring hur vi realiserar den strategi och plan som lagts och även på ett strukturerat och tydligt sätt delge samtliga aktieägare information som jag löpande får frågor om från enskilda aktieägare.

Låt mig börja med en kort sammanfattning av vad vi gjort de senaste 12 månaderna:

  • Genomfört en nyemission om 55 MSEK
  • Genomfört en inlösen av 73% av bolagets preferensaktier
  • Renodlat beståndet avsevärt samt genomfört två nya fastighetsförvärv
  • Effektiviserat och konsoliderat koncerngemensamma funktioner
  • Minskat våra kostnader och ökat driftnettot = ökad överskottsgrad fr 50% till 60%
  • Minskat vår belåningsgrad från totalt 92% till 78% (utan obligation fr 81% till 66%)
  • 100% ökning av fastighetsvärdet
  • 100% ökning av det egna kapitalet
  • Ökat antalet aktieägare från 300 till +800

Bolaget gör för första gången ett positivt rörelseresultat och bolagets nyckeltal har förbättrats avsevärt. Driftnetto och marginaler ökar och belåningsgraden samt räntekostnaderna sjunker vilket gör att vi nu lagt grunden för att kunna påbörja vår tillväxtresa. För att kunna fortsätta växa mot ett betydligt större fastighetsbestånd behöver vi fortsätta renodlingen av nuvarande fastighetsbestånd, optimera våra fastighetsvärden, förbättra vårt finansnetto och inte minst proaktivt söka nya förvärvsmöjligheter. Mindre förvärv kan vi genomföra delvis genom apportemissioner men vi diskuterar även betydligt större strukturaffärer som jag ber att få återkomma kring längre fram.

Finansiering och räntekostnader

Vi jobbar hårt med att stärka finansnettot ytterligare. Successivt går vi åt rätt håll och belåningsgraden har sänkts till 78% (66% exkl obligationen). Den för oss viktiga snitträntan har vi lyckats sänka från 7,9% till 6,7%. Detta är betydande förbättringar men fortfarande en bit kvar till våra mål. Vi har en fortsatt god dialog med våra långivare som ser tydliga resultat av vårt arbete och vi räknar med ytterligare sänkningar av vår snittränta under hösten och fortsätter sedan på samma väg även efter årsskiftet. Löptiderna på våra lån varierar så det är omöjligt i nuläget att ta ett samlat grepp om hela portföljen men vi är på väg i den riktningen och bör kunna konsolidera hela vår låneportfölj i takt med att rörelseresultatet ökar.

Pottholmen

Vi arbetar givetvis för att realisera Pottholmen med en så bra avkastning som möjligt för våra aktieägare. Detta är en stor och komplex affär eftersom vinsten bygger på en tänkt framtida detaljplan. Vi skall genomföra den på bästa möjliga sätt för våra aktieägare och vi för därför flera parallella diskussioner och förhandlingar med aktiva intressenter. Ambitionen är att sälja eftersom Real inte har möjlighet att driva projektutveckling i egna böcker men får vi inte ett tillräckligt bra bud kommer vi inte att sälja. Om en försäljning mot förmodan skulle dra ut på tiden så har vi möjlighet att hyra ut marken för att skapa löpande kassaflöden under tiden och vi utvärderar även om en ändrad användning av fastigheten kan ge bättre avkastning.

Håbo

För varje fastighet i portföljen skapar vi en egen affärsplan för att öka fastighetsvärdet, både genom att optimera förvaltningen och för att realisera de underliggande värdeutvecklings- potentialer som finns. I Håbo har vi tagit ett initiativ där vi leder processen för hela området Dyarne för en detaljplaneförändring som skall möjliggöra en omfattande bostadsutveckling. Detta gör vi i nära samarbete med övriga fastighetsägare och med kommunen. Fastigheterna ligger mitt i centrala Bålsta som är en av de mer attraktiva pendlarkommunerna runt Stockholm. Våra nuvarande fastigheter uppgår till drygt 7 000 m2 uthyrbara yta, Vid en omdaning till bostäder så kommer de kommande byggrätterna utökas rejält. Även om vi driver en gemensam process så tar detaljplaneförändringar lite tid och vi räknar med att vara i mål med detta arbete under slutet av 2019. Under tiden har stabila hyresgäster och fina kassaflöden.

Kontakta mig garna med eventuella fragor som du skulle vilja fa besvarade i kommande nyhetsbrev. 

Stockholm den 7 september 2018

Anna Weiner Jiffer

VD Real Holding

För ytterligare information: www.realholding.se

Anna Weiner Jiffer, tf VD
Telefon: +46 70 681 61 50
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Eminova Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Penser fk som Likvidgarant. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70