Tecknings- och acceptperiod för nyemission med företräde för befintliga aktieägare respektive inlösenerbjudande till preferens-aktieägare framflyttad tre dagar

Den 18 oktober 2017 meddelade Real Holding i Sverige AB (publ) genom pressmeddelande om att man avser genomföra dels ett inlösenerbjudande till innehavare av preferensaktier, dels en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Den extra bolagsstämman som hölls den 13 oktober godkände enhälligt styrelsens förslag.

Tidigare kommunicerad tecknings- respektive acceptperiod framflyttas nu tre dagar
Skälet till framflyttningen är att ett värderingsutlåtande avseende en av bolagets minsta fastigheter behöver uppdateras något innan prospektet i sin helhet kan godkännas av Finansinspektionen. Värderingsutlåtandet har i skrivande stund inte kommit bolaget tillhanda, men förväntas inkomma under måndagen den 23 oktober. Beslutet om framflyttningen innebär dock inte att prospektgranskningen inte kan slutföras inom utsatt tid.

Tidplan:
Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är den 20 oktober 2017 (oförändrat)
Första teckningsdag: 2017-10-27
Sista teckningsdag: 2017-11-10

Handel i Uniträtter (UR): 2017-10-27 - 2017-11-08
Handel i BTA samt BTU: 2017-10-27 - fram intill dess att registrering skett hos Bolagsverket.

I övriga frågor hänvisas till pressmeddelandet från den 18 oktober 2017.

Stockholm den 20 oktober 2017

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl. 16:00 CET

För ytterligare information: www.realholding.se

Anna Weiner Jiffer, tf VD
Telefon: +46 70 681 61 50
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, LMK Forward AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Eminova Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Penser fk som Likvidgarant. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.

www.realholding.se


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70