Styrelsens i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr 556865-1680 fullständiga förslag till företrädesemission för beslut vid extra bolagsstämma den 15 mars 2019

Styrelsens fullständiga förslag till företrädesemission av stamaktier av serie B för beslut vid extra bolagsstämma den 15 mars 2019 finns att tillgå på bolagets hemsida www.realholding.se och bilagt detta dokument.

I korthet innebär styrelsens förslag att, villkorat av att Finansinspektionen godkänt och registrerat ett prospekt med anledning av företrädesemissionen, ska högst 2 864 482 404 stamaktier av serie B emitteras till ett teckningspris om 2 öre per aktie. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna. Teckning av aktier med företrädesrätt sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla teckningsrätter ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. För varje en (1) aktie oavsett aktieslag som innehas på avstämningsdagen erhålls tolv (12) teckningsrätter. Varje teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) stamaktie av serie B. Avstämningsdag för emissionen är den 22 mars 2019. Teckningstiden pågår under perioden från och med den 26 mars 2019 till och med den 9 april 2019.

Stockholm den 1 mars 2019

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ)

För ytterligare information: www.realholding.se 

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon: +46 72 500 9444
E-post: [email protected]

Kent Söderberg VD
Telefon: +46 70 522 86 46
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 mars 2019 kl. 8.30 CET.

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB, Kedrik Holding AB och Abelco Investment Group AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70