REG

Slutförandet av Real Holdings rekonstruktion fortskrider - teckning har nu skett av samtliga aktier i kvittningsemissionen

Den extra bolagsstämman i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Bolaget/"Real Holding") den 2 mars 2020 beslutade bl.a. om en kvittningsemission av stamaktier av serie B riktad till sju långivare, däribland Bolagets styrelseordförande Bengt Engström och styrelseledamot Bengt Linden (direkt och/eller indirekt via bolag). Långivarna har inom ramen för Bolagets rekonstruktion accepterat att deras fordringar på ackordslikvid om totalt 21 808 000 kronor kvittas mot totalt 1 090 400 000 stamaktier av serie B till en teckningskurs om 2 öre per aktie.

Samtliga 1 090 400 000 stamaktier av serie B har nu tecknats av långivarna. Av dessa aktier har 46 400 000 stycken tecknats av Bengt Engström (privat och via bolag) och 870 000 000 stycken tecknas av Bengt Linden via bolag.

För mer detaljerad information om kvittningsemissionen hänvisas till Bolagets pressmeddelande från den 30 januari 2020 (innefattande kallelsen till den extra bolagsstämman) och Bolagets pressmeddelande från den 2 mars 2020 (innefattande bolagsstämmokommunikén). För mer detaljerad information om ackordet hänvisas till Bolagets pressmeddelande från den 20 december 2019. Informationen finns också tillgänglig på Bolagets hemsida www.realholding.se.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 mars 2020 kl. 8.30 CET.

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon +46 72 500 94 44
E-post: [email protected]

Kent Söderberg, VD
Telefon + 46 70 522 86 46
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet REAL B.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70