REG

Slutförandet av Real Holdings rekonstruktion fortskrider - tillträde har skett till fastighetsbolaget Forsfast AB - Svea Ekonomi har utbetalat konvertibellån och kredit

Den extra bolagsstämman i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Bolaget/"Real Holding") den 2 mars 2020 beslutade bl.a. om att godkänna förvärvet av fastighetsbolaget Forsfast AB från ett antal säljare, däribland två bolag som kontrolleras av Bolagets styrelseledamöter Michael Derk respektive Fredrik Högbom. Stämman beslutade därtill om en apportemission om högst 2 500 000 000 stamaktier av serie B till säljarna av Forsfast AB då ett antal aktier i Forsfast AB skulle tillskjutas Bolaget som apportegendom. Tillträde till Forsfast AB har nu skett och säljarna har tecknat totalt 2 499 704 487 aktier i apportemissionen, varav 1 262 520 708 aktier har tecknats av bolag som kontrolleras av Michael Derk och 337 413 758 aktier har tecknats av bolag som kontrolleras av Fredrik Högbom.

Ovannämnda extra bolagsstämma beslutade även bl.a. om att uppta ett konvertibelt lån om högst 20 000 000 kronor genom en riktad emission av konvertibler till Svea Ekonomi AB (publ). Svea Ekonomi AB (publ) har nu tecknat konvertiblerna samt utbetalat lånebeloppet om 20 000 000 kronor till Bolaget. Därtill har Svea Ekonomi AB (publ) utbetalat en kredit till Bolaget om 90 000 000 kronor. Bolaget kommer nu påbörja återbetalningen av obligationen och brygglånet enligt tidigare accepterat ackord.

För mer detaljerad information hänvisas till Bolagets pressmeddelande från den 30 januari 2020 (innefattande kallelsen till den extra bolagsstämman), Bolagets pressmeddelande från den 2 mars 2020 (innefattande bolagsstämmokommunikén) och Bolagets pressmeddelande från den 20 december 2019 (angående ackordet, m.m.). Informationen finns också tillgänglig på Bolagets hemsida www.realholding.se.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 mars 2020 kl. 13,00 CET.

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon +46 72 500 94 44
E-post: [email protected]

Kent Söderberg, VD
Telefon + 46 70 522 86 46
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet REAL B.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70