Särskild upplysning i revisionsberättelsen Real Holding i Sverige AB

Real holding Sverige AB (publ) avgav igår årsredovisning för 2018 och kompletterar tidigare pressmeddelande som publicerades 19:00 CET 22 maj 2019 om information gällande revisorns särskilda upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.

Utdrag ur revisionsberättelsen gällande väsentliga säkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift.
Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fasta uppmärksamhet på förvaltningsberättelsen framför allt sidan 12 och 19 i årsredovisningen, av vilka framgår att bolaget befinner sig bolaget i en mycket ansträngd finansiell situation och har ett uttalat behov av ytterligare finansiering för att säkerställa sin förmåga till fortsatt drift och att bolaget per 27 mars 2019 ansökt om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt.
Bolaget behöver tillföras rörelsekapital den närmaste tolvmånadersperioden för att kunna fortsätta den planerade verksamheten.
Erhållandet av ytterligare rörelsekapital är en förutsättning för att säkerställa koncernens likviditet och därmed trygga fortsatt drift för 2019. Rekonstruktionen är ännu inte slutförd och finansiering är per datum för årsredovisningens utgivande inte säkrad.
Koncernen redovisar uppskjuten skattefordran om 35,9 mkr, vilken hänförs till underskottsavdrag, se not 16.
Värdering av underskottsavdragen baseras på ledningens antaganden om framtida utnyttjande i förhållande till förväntad utveckling av fastighetsbeståndet och bolagets ekonomiska utveckling i övrigt. I en situation där koncernens fortsatta drift inte längre kan förutsättas föreligger väsentlig risk för nedskrivningsbehov av posten.

För ytterligare information: www.realholding.se 

Stockholm den 23 maj 2019

Real Holding i Sverige AB (publ).

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 maj 2019 kl. 11,30 CEST.

Kent Söderberg, VD
Telefon + 46 70 522 86 46
E-post: [email protected] 

Lars-Olov Olsten, CFO
Telefon +46 70 824 75 90
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon +46 72 500 9444
E-post: [email protected] 

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL B.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70