Real Holdings preferensaktier av serie PREF1 är godkända för handel på NGM Nordic MTF med första dag för handel den 29 april 2016

Den 25 april 2016 godkände Nordic Growth Market Real Holding i Sverige AB (publ):s ("Real Holding" eller "Bolaget") ansökan om notering av Bolagets preferensaktier av serie PREF1 ("Preferensaktierna") på NGM Nordic MTF.

Första dag för handel är den 29 april 2016 med handelsbeteckningen REAL MTF PREF1 och ISIN-kod SE0007922893.

Varje preferensaktie av serie PREF1 har ett röstvärde om en (1) röst. Utbetalning av utdelning på Preferensaktierna görs kvartalsvis med ett belopp om 5 kronor per preferensaktie, motsvarande en årlig utdelning om totalt 20 kronor. Avstämningsdagar för de kvartalsvisa utbetalningarna skall vara 10 januari, 10 april, 10 juli och 10 oktober varje år. Den första utbetalningen efter noteringen, med avstämningsdag den 10 juli 2016, kommer att ske med 15 kronor plus ackumulerad ränta i enlighet med bestämmelserna i bolagsordningen. Anledningen till den högre utdelningen vid första avstämningsdagen efter notering beror på att utdelning den 10 januari 2016 och den 10 april 2016 inte kunde genomföras då föregående årsstämma inte beslutat om utdelning.

Minskning av aktiekapitalet kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier. Lösenbeloppet för Preferensaktierna är satt till 350 kronor per preferensaktie. Mangold Fondkommission AB kommer att agera likviditetsgarant för Preferensaktierna.

Stockholm den 26 april 2016

För ytterligare information:
Daniel Andersson, VD
Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holding är ett fastighetsbolag med tre affärsidéer.
1. Bygga hyreslägenheter som människor har råd att bo i
2. Renovera lägenheter som människor har råd att bo i efter renoveringen
3. Förvärva och förvalta kommersiella fastigheter med höga kassaflöden som skall generera resurserna som krävs för att bygga hyreslägenheter.
Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Kvalitena AB (publ), Tuve Holding AB, LMK Forward AB och Bengt Linden. Mangold Fondkommission AB agerar som Bolagets mentor och Real Holdings B-aktie handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70