REGMAR

Real Holdings företrädesemission täckt av villkorade teckningsförbindelser till ca 92,6 procent

Den 30 januari 2020 kallade styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") till extra bolagsstämma att hållas den 2 mars 2020 för att bland annat besluta om en 35 MSEK företrädesemission. Styrelsen kan idag meddela att emissionen till ca 92,6 procent täcks genom villkorade teckningsförbindelser om ca 32,4 MSEK.

Teckningsförbindelserna avser teckning både med och utan företräde i emissionen. Teckningsförbindelserna utan företräde kan enbart bli aktuella att ta i anspråk om emissionen inte blir fulltecknad av Bolagets befintliga aktieägare, vilka har företrädesrätt att teckna aktierna i emissionen. För teckningsförbindelserna lämnas ingen ersättning.

Styrelsen har även föreslagit att den extra bolagstämman den 2 mars 2020 bl.a. ska besluta om att godkänna en närståendetransaktion avseende Bolagets tilltänkta förvärv av samtliga aktier i fastighetsbolaget Forsfast AB. För mer information, se kallelsen till den extra bolagsstämman som offentliggjordes den 30 januari 2020. Nu aktuella teckningsförbindsler är lämnade av säljarna av Forsfast AB, däribland bolag ägda av Real Holdings styrelseledamöter Michael Derk och Fredrik Högbom. Teckningsförbindelserna är villkorade av att Real Holding tillträder aktierna i Forsfast AB och att betalning för tilldelade aktier sker genom kvittning av reverser som avses att ställas ut av Real Holding till säljarna som dellikvid för aktierna i Forsfast AB. Teckningsförbindelserna som är lämnade av bolagen ägda av Real Holdings styrelseledamöter Michael Derk och Fredrik Högbom uppgår totalt till ca 20,7 MSEK.

Partner Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information: www.realholding.se

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 februari 2020 kl. 10,10 CET.

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon +46 72 500 9444
E-post: [email protected]

Michael Derk, styrelseledamot
Telefon + 46 73 387 1802
E-post: [email protected]

Kent Söderberg, VD
Telefon + 46 70 522 86 46
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet REAL B.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70