Real Holdings företrädesemission fulltecknad - Bolaget tillförs cirka 40 MSEK och cirka 400 nya aktieägare

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har genomfört en företrädesemission under perioden 1 februari till 22 februari 2016 vilken har fulltecknats och Bolaget tillförs därmed cirka 40,3 MSEK samt cirka 400 nya aktieägare.

Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 5 378 109 stycken till totalt 10 756 218 aktier, fördelat på 3 525 000 stamaktier av serie A, 7 019 033 stamaktier av serie B samt 212 185 preferensaktier av serie PREF1. Sammanlagt tecknades 111 899 aktier med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 2,08 procent av antalet erbjudna aktier. Vidare tecknades 940 454 aktier, motsvarande cirka 17,49 procent av antalet erbjudna aktier, utan stöd av teckningsrätter. 4 325 756 aktier, motsvarande 80,43 procent av antalet erbjudna aktier, tecknades av emissionsgaranter. Aktiekapitalet kommer efter slutlig registrering hos Bolagsverket att öka med 10 756 218,00 kronor till 21 512 436,00 kronor.

Stockholm den 26 februari 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Andersson, VD
Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holding i Sverige AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på att i egen regi bygga och förvalta främst hyresfastigheter. Investeringar i bostadsprojekt kompletteras med förvärv av kommersiella fastigheter med hög avkastning. Verksamheten bedrivs främst i tillväxtorter utanför Sveriges storstadsområden.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70