Real Holdings emissionsprospekt offentliggörs, teckningstiden inleds den 20 november

Real Holding offentliggör prospekten för sina två emissioner

Vid extra bolagsstämma i Real Holding i Sverige AB (publ) den 13 oktober 2017 beslutades att genomföra dels en nyemission av units med företräde för befintliga aktieägare, dels ett erbjudande om inlösen av preferensaktier Pref 1 mot B-aktier.
Teckningstiden inleds den 20 november och löper till och med den 8 december 2017.

Bolaget har upprättat prospekt som den 16 november 2017 har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. För företrädesemissionen har ett fullständigt prospekt upprättats, och erbjudandet avseende inlösen av bolagets preferensaktie beskrivs i en separat sk värdepappersnot.

"Äntligen kan vi bjuda in våra ägare att bygga nya Real. Vi, i styrelsen och den nya ledningen med de nya huvudägarna har arbetat intensivt de senaste månaderna med bolagets nya strategi och renodling av vårt fastighetsbestånd. Vi vill göra Real Holding till ett välskött, växande och lönsamt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i välmående tillväxtorter. Vi kan redan börja se bättre resultat i form av kostnadsbesparingar. Positiva kassaflöden förväntas inträda redan under 2018.

De två emissioner vi nu genomför; inlösen av preferensaktier och företrädesemission är oerhört viktiga för att bolaget skall kunna genomföra en genomgripande refinansiering av bolagets lån. Refinansieringen är nödvändig för att kunna minska bolagets upplåningskostnader och skapa en sund balansräkning som vi kan bygga från. Då emissionen till största delen är garanterad så ser jag fram emot att inom kort även kunna påbörja bolagets tillväxtresa. " säger Anna Weiner Jiffer, tfVD Real Holding i Sverige AB.

Prospekt, anmälningssedlar till unitemissionen samt acceptblankett för erbjudandet om inlösen kan erhållas från Bolaget och hålls även tillgängligt på Bolagets webbplats (www.realholding.se), Eminova Fondkommission ABs webbplats (www.eminova.se) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). 

Stockholm den 17 november 2017

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 november 2017 kl. 17:20 CET

För ytterligare information: www.realholding.se
Anna Weiner Jiffer, tf VD
Telefon: +46 70 681 61 50
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, LMK Forward AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Eminova Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Penser fk som Likvidgarant. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.

www.realholding.se


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70