Real Holding säkerställer refinansiering av obligationsförfall

REAL Holding emitterade den 18:e december 2015 ett obligationslån om 65 MSEK (ISIN: SE0007280383) som förfaller i sin helhet fredagen den 21:e december 2018. Pga pågående transaktioner kommer återbetalningen och räntebetalning bli försenad och planeras ske under första kvartalet 2019. Återbetalningen sker genom upptagande av ett nytt obligationslån och en förträdesemission tills dess att återbetalning skett kommer dröjsmålsränta om 11,5% (8,5% + 3%) utgå.

Real Holding har träffat avtal med West Sweden Property i Vara AB om förvärv av nio fastighetsbolag innefattande totalt 13 fastigheter. Köpeskillingen för Fastighetsbolagen uppgår preliminärt till 219 Mkr varav minst 60 Mkr av köpeskillingen betalas genom att köparen erhåller nyemitterade aktier i Real Holding. I samband med affären kommer Real genomföra en företrädes- och kvittningsemission som förutom att finansiera ovan nämnda affär även tillför bolaget nytt kapital för ytterligare förvärv samt för refinansiering. Bolaget kommer även fortsätta avyttra icke strategiska fastigheter i syfte att tillföra bolaget kapital för återbetalning av obligationen.

Bolaget har kontrakterat JOOL Markets AS att resa en obligation om 140 Mkr med ett rambelopp om 500 Mkr i syfte att säkerställa kapital för att nå målet om ett fastighetsvärde om ca 2 Mdr under 2019.

Vid genomförande av ovanstående transaktioner kommer bolaget totalt ha en fastighetsportfölj som är värd ca 800 Mkr, årliga hyresintäkter om 80 Mkr med ett driftnetto om 60 Mkr.

Stockholm den 21 december 2018

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 december 2018 kl. 08:00 CET

För ytterligare information: www.realholding.se 

Anna Weiner Jiffer, tf VD
Telefon: +46 70 681 61 50
E-post: [email protected] 

Lars-Olof Olsten, CFO
Telefon: +46 70 824 75 90
E-post: [email protected] 

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.

www.realholding.se 


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70