Real Holding i Sverige offentliggör tillägg till prospekt och förlänger teckningsperioden en dag

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") offentliggör idag ett tillägg till prospekt avseende det prospekt avseende erbjudandet att teckna stamaktier av serie B i Bolaget som offentliggjordes den 27 januari 2016. Tilläggsprospektet upprätts i anledning av att resultatprognosen har uppdaterats, där posten "Resultatförda förutbetalda kostnader" tillkommit med anledning av justerad tillämpning av redovisningsprinciper samt utökad information kring riskfaktorer.

Tilläggsprospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Tilläggsprospektet finns tillgängligt på Real Holdings hemsida www.realholding.se, Mangolds hemsida, www.mangold.se samt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Investerare som före offentliggörandet av detta tilläggsprospekt har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av prospektet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 22 februari 2016 (det vill säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske skriftligen till Mangold Fondkommission AB, Box 556 91, 102 15 Stockholm, Sverige eller via e-post till [email protected]. Det datum för återkallelse som tas i beaktande är det datum då Posten stämplat brevet eller när e-posten inkommit till Mangold. Investerare som har tecknat stamaktier av serie B genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer förbli bindande och om investerare önskar kvarstå som tecknare av aktierna behöver denne ej vidta några åtgärder.

Med anledning av ovanstående möjlighet till återkallelse av anmälan har styrelsen beslutat att förlänga teckningsperioden med en dag, innebärande att sista dagen för anmälan om teckning av aktier är den 22 februari 2016. Övriga datum i tidsplanen behålls oförändrade.

Stockholm den 18 februari 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Andersson, VD

Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelseordförande

Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holding i Sverige AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på att i egen regi bygga och förvalta främst hyresfastigheter. Investeringar i bostadsprojekt kompletteras med förvärv av kommersiella fastigheter med hög avkastning. Verksamheten bedrivs främst i tillväxtorter utanför Sveriges storstadsområden.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70