Real Holding i Sverige emitterar obligationslån och offentliggör obligationsprospekt

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har beslutat att emittera ett obligationslån om högst 300 MSEK ("Erbjudandet"). Med anledning av Erbjudandet offentliggör Bolaget ett obligationsprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen ("Prospektet").

Erbjudandet i sammandrag

  • Obligationerna har en löptid om cirka tre (3) år och återbetalningsdag för obligationslånet är den 21 december 2018.
  • Obligationerna löper med en fastställd årlig nominell ränta om 8,50 %, där ränteutbetalningar sker kvartalsvis i efterskott. Ränteförfallodagarna är den 30 mars, 30 juni, 30 september och 30 december varje år med den 30 mars 2016 som den första ränteförfallodagen.
  • Erbjudandet omfattar högst 30 000 obligationer med ett nominellt belopp om 10 000 SEK per obligation.
  • Minsta teckningspost är en obligation, motsvarande 10 000 SEK.
  • Teckningsperioden för obligationerna löper från den 18 december 2015 till och med den 29 februari 2016.
  • Obligationerna är fritt överlåtbara och Bolaget ska verka för att obligationerna ska listas på lämplig handelsplats.

Bakgrund och motiv

Real Holding bildades 2011 och har sitt säte i Stockholm, Bolagets verksamhet består i att förvärva, förädla och förvalta fastigheter. Bolaget har som fokus på att i egen regi bygga och förvalta främst hyresfastigheter. Investeringar i bostadsprojekt kompletterats med förvärv av kommersiella fastigheter med högre avkastning. Verksamheten bedrivs främst i tillväxtorter utanför Sveriges storstadsområden.

Real Holding ser ljust på framtiden och det gynnsamma marknadsläget skapar goda förutsättningar för fortsatt expansion genom såväl förvaltning och förädling som förvärv. Bolaget har tillträtt ett flertal attraktiva objekt med goda kassaflöden som är en bra grund att stå på för att kunna vidareutveckla Bolagets affärsidé. Objekten är spridda över landet vilket erbjuder möjlighet till ökad geografisk diversifiering och tillika minskad lokal exponering. De tillträdda objekten anses samtliga ha god utvecklingspotential för framtida värdetillväxt och förmåga att på sikt generera positiva kassaflöden. Genom en emission av obligationer skapas en möjlighet för Bolaget att ta tillvara på dessa attraktiva investeringsmöjligheter till goda finansieringsvillkor samtidigt som en notering av Obligationerna skapar en kvalitetsstämpel för Bolaget och väntas underlätta vid eventuella framtida finansieringsbehov. Överlag är marknaden för fastigheter idag attraktiv och har visat sig mottaglig för liknande finansiella instrument i fastighetsbolag som uppvisat stabila kassaflöden från attraktiva fastigheter. Noteringen tillsammans med det stora intresset för obligationer väntas skapa ökad uppmärksamhet kring Bolaget och dess verksamhet.

Erbjudandet kommer att tillföra Real Holding cirka 300 MSEK före avdrag för emissionskostnader i samband med upprättandet av Erbjudandet. 65 MSEK av emissionslikviden skall användas för att delåterbetala tidigare upptagen bryggfinansiering som använts för att förvärva fastigheter. Resterande del av Obligationsemissionen, som är avhängd godkännande av fodringshavarmöte, är avsedd att användas för ytterligare fastighetsförvärv.

Villkor för Erbjudandet

Vid styrelsemötet i Real Holding den 15 december 2015 beslutades det att utge ett obligationslån denominerat i svenska kronor om högst 300 MSEK. Real Holding kommer att utge upp till 30 000 obligationer med ett nominellt belopp om 10 000 SEK. Teckningsperioden för obligationerna löper under tiden från 18 december 2015 till och med 29 februari 2016. Obligationerna är fritt överlåtbara och Bolaget kommer att ansöka om notering av obligationerna på en lämplig handelsplats. Obligationerna har en löptid om cirka tre (3) år och obligationslånet kommer att återbetalas den 21 december 2018.

Prospekt och preliminär tidsplan

Prospekt finns att tillgå på Real Holdings webbplats, www.realholding.se samt på Mangold Fondkommissions webbplats, www.mangold.se.

Preliminär tidsplan:

· Offentliggörande av Prospekt: 17 december 2015.
· Teckningsperiod: 18 december 2015 - 29 februari 2016.
· Tilldelning av obligationer kommer att ske löpande av Bolagets styrelse under teckningsperioden.
· Betalning för obligationerna skall ske enligt instruktion på utsänd avräkningsnota som skickas till de investerare som erhållit tilldelning.
· Leverans av obligationer sker efter det att tilldelning skett och betalning erhållits.

Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden. Styrelsen äger även rätt att stänga emissionen i förtid, även om emissionen inte är fulltecknad.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare i transaktionen och G Grönberg Advokatbyrå AB är legal rådgivare i transaktionen. JOOL Capital Partner AB är ansvarig för marknadsföringen av obligationsemissionen.

Stockholm den 17 december 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Andersson, VD
Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holding i Sverige AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på att i egen regi bygga och förvalta främst hyresfastigheter. Investeringar i bostadsprojekt kompletteras med förvärv av kommersiella fastigheter med hög avkastning. Verksamheten bedrivs främst i tillväxtorter utanför Sveriges storstadsområden.

VIKTIGT MEDDELANDE
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i Real Holding i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess senaste lydelse ("Securities Act"). Real Holding avser inte att registrera någon del av Erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon övervakande myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det Prospekt som idag godkänts av Finansinspektionen och kan laddas ner från Real Holdings webbplats.

Mangold Fondkommission företräder Real Holding och ingen annan i samband med obligationsemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Real Holding för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till deras klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med obligationsemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

Mangold Fondkommission åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Mangold Fondkommission, eller å deras vägnar, i samband med Real Holding och Erbjudandet, och inget i detta offentliggörande är, eller ska förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Mangold Fondkommission i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller något annat förhållande som Mangold Fondkommission annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om Real Holding anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att läsa detta offentliggörande, och Prospektet och den information som har inarbetats genom hänvisning däri när detta gjorts tillgängligt, i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka Real Holding framtida prestation och de branscher inom vilka Real Holding är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70