REGMAR

Real Holding i Sverige AB (publ) kallar till extra bolagstämma

Real Holding i Sverige AB (publ) kallar till extra bolagsstämma. Bolagsstämman ska hållas den 2 mars 2020 och enligt styrelsens förslag ska beslut fattas om bl.a.:

  • Utbyteserbjudande till preferensaktieägarna - Erbjudanden om att varje preferensaktie byts ut mot 17 500 nyemitterade stamaktier av serie B, motsvarande en teckningskurs om 2 öre per stamaktie och ett inlösenbelopp om 350 kronor per preferensaktie.
  • Kvittningsemission till långivare som inom ramen för pågående rekonstruktion accepterat att deras fordringar på ackordslikvid om cirka 22 MSEK kvittas mot stamaktier av serie B till en teckningskurs om 2 öre per stamaktie.
  • Företrädesemission av stamaktier av serie B om cirka 35 MSEK med en teckningskurs om 2 öre per stamaktie.
  • Godkännande av närståendetransaktion - förvärv av fastighetsägande bolag - samt beslut om apportemission om 50 MSEK varvid stamaktier av serie B emitteras till en teckningskurs om 2 öre per aktie och aktier i det fastighetsägande bolaget tillskjuts bolaget som betalning för stamaktierna.
  • Beslut om emission av konvertibler till Svea Ekonomi om 20 MSEK med en konverteringskurs om 1,12 öre per stamaktie.

Samtliga förslag lämnas mot bakgrund av att det av styrelsen den 20 december 2019 offentliggjorda ackordsförslaget fått erforderlig acceptans av fordringsägarna samt då innehavare till 85 procent av bolagets preferensaktier antagit förslaget om utbyteserbjudandet.

Kallelse i sin helhet finns att tillgå på Bolagets hemsida och bilagt detta dokument.

För ytterligare information: www.realholding.se

Real Holding i Sverige AB (publ).

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 januari 2020 kl. 18.30 CET.

Kent Söderberg, VD

Telefon + 46 70 522 86 46

E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelsens ordförande

Telefon +46 72 500 9444

E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL B.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Real Holding. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Real Holding i de emissioner där prospekt erfordras kommer att ske genom de prospekt som Bolaget kommer offentliggöra i samband med teckningsperiodens början.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, ("Securities Act") och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70