Real Holding i Sverige AB (publ) har idag skickat ut samtyckesbegäran till obligationsinnehavarna med Intertrust som agent.

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag fredagen den 12 juli 2019 skickat ut samtyckes begären via sin agent Intertrust.

I korthet innehåll av samtyckesbegäran

Intertrust (Sweden) AB, org. nr 556625-5476, är utsedd till Agent för Fordringshavarna enligt Villkoren för Obligationerna. Agenten påkallar på begäran av Bolaget ett skriftligt beslutsförfarande där Fordringshavarna kan godkänna eller avslå ett förslag från Bolaget om ändring av Villkoren.

Fordringshavarna kan delta i beslutsförfarandet genom att skicka bifogad röstsedel till Agenten. Agenten ska ha mottagit röstsedeln senast kl. 12:00  15 augusti  2019  via post, bud eller e-post. Röster som mottas efter denna tidpunkt kommer lämnas utan avseende.

2.1 Beslutspunkt

I  enlighet  med  ovan  samt  det  bifogade  förslaget  begär  Bolaget  att  Fordringshavarna  antar följande beslut ("Beslutet"):
Att:
(i) Obligationslånet skrivs ned med ett belopp som motsvarar upplupen ränta  per dagen för en kommande kvittningsemission i Bolaget;
(ii)  20% av den nominella kapitaldelen av Obligationslånet,  dvs.  13 000 000 av 65 000 000 SEK, ska kvittas mot nyemitterade aktier i Bolaget av serie B mot en teckningskurs om 4 öre,
(iii) Återbetalningsdagen senareläggs till den 31 december 2019.

För ytterligare information: www.realholding.se 

Stockholm den 12 juli 2019

Real Holding i Sverige AB (publ).

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 kl. 15.55 CET.

Kent Söderberg, VD
Telefon + 46 70 522 86 46
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon +46 72 500 9444
E-post: [email protected] 

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL B.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70