Real Holding föreslår en riktad kvittningsemission av B-aktier i Bolaget

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") ämnar inom kort att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om en riktad kvittningsemission till vissa fordringshavare till Bolaget. Samtliga styrelseledamöter har fordringar på Real Holding avseende styrelsearvoden som inte erlagts kontant, varpå styrelsen till bolagsstämman avser föreslå att kvitta sina fordringar till B-aktier i Bolaget. Vidare har Bolaget efter försäljning av koncernens fastighet i Bromma, kvarvarande skulder till Michael Derk (via bolag) samt Fredrik Högbom (via bolag) uppgående till knappt 3 miljoner respektive 1,5 miljoner kronor. Även dessa skulder föreslås kvittas mot B-aktier i Real Holding.

Kvittningsemissionen föreslås genomföras med en teckningskurs om 4,50 kronor per B-aktie, motsvarande 0,90 kronor högre än senast registrerad stängningskurs. Kvittningsemissionen föreslås omfatta totalt 1 237 778 stycken B-aktier, motsvarande en total emissionslikvid om 5 570 000 kronor, vilket tillfullo erläggs genom kvittning av befintliga skulder. Totalt antal B-aktier innan emissionen uppgår till 10 019 039 och efter fulltecknad kvittningsemission uppgår antalet B-aktier till 11 256 817. Kapitalet späs ut med 7,55 % och rösterna med 5,08 %. Emissionen är inte förenad med emissionskostnader, däremot förväntas mindre juridiska kostnader uppstå i samband med bolagsstämman och vid upprättandet av emissionshandlingar.

Föreslagen kvittningsemission är ett led i Bolagets strategi att förbättra koncernens finanser, balansräkning och vissa nyckeltal.

Då föreslagen kvittningsemission främst riktar sig till insynspersoner eller personer med närståendestatus, krävs godkännande av bolagsstämma.

Med anledning av ovanstående avser Bolaget att kalla till extra bolagsstämma inom kort.

Stockholm den 24 april 2017

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2017 kl. 11.30 CET

För ytterligare information:

Daniel Andersson, VD

Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelseordförande

Telefon: +46 72 500 94 44 
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding är ett fastighetsbolag med tre affärsidéer.
1. Bygga hyreslägenheter som människor har råd att bo i
2. Renovera lägenheter som människor har råd att bo i efter renoveringen
3. Förvärva och förvalta kommersiella fastigheter med höga kassaflöden som skall generera resurserna som krävs för att bygga hyreslägenheter.
Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Kvalitena AB (publ), Tuve Holding AB, LMK Forward AB, Michael Derk och Bengt Linden. Mangold Fondkommission AB agerar som Bolagets mentor och Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF. B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och preferensaktien handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70