REG

Real Fastigheter förvärvar fastighet i Smålandsstenar, Gislaveds kommun, föreslår riktade kvittningsemissioner samt kallar till extra bolagsstämma

Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om köp av fastigheten Gislaved Svenshult 1:84 i Smålandsstenar. Fastigheten har ett fastighetsvärde, fastställt av externt värderingsföretag, om totalt 53,0 Mkr med ett beräknat driftnetto om ca 5,0 Mkr exklusive vakanser. Fastighetens uthyrningsbara yta uppgår idag till ca 14.300 kvm varav ca 13.000 kvm är uthyrt.

Med det här köpet stärker vi vårt innehav ytterligare. Det är en fastighet, med stora utvecklingsmöjligheter och bra kassaflöde, som passar Real riktigt bra och som ligger helt i linje med vårt bestånd och vår strategi med fastigheter i tätorter. Vidare ligger fastigheten i ett expansivt samhälle och i regionen där Real Fastigheter redan har fastigheter vilket ger samordningsvinster.

Tillträdet är planerat till den 31 januari 2022. Vid tillträdet av fastigheten sker en riktad emission av stamaktier av serie B till säljarna om 30,0 Mkr till en teckningskurs om 3,00 öre per aktie. Baserat på den volymvägda genomsnittskursen i stamaktien av serie B under november och december 2021 är teckningskursen något högre än aktiens nuvarande marknadsvärde. Mot bakgrund av att en av säljarna är ett bolag som delvis ägs av den verkställande direktören och styrelseledamoten Michael Derk är förvärvet och den riktade emissionen villkorade av godkännande av en extra bolagsstämma. Kallelse till bolagsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande den 14 december 2021 och finnas tillgängligt på bolagets webbplats.

I samband med den extra bolagsstämman kommer styrelsen, utöver den riktade emissionen ovan, även föreslå att stämman beslutar om ett antal riktade kvittningsemissioner på marknadsmässiga villkor till aktieägare i bolaget som har större fordringar på bolaget. Styrelsen gör bedömningen att dessa riktade emissioner är till fördel för bolaget och dess aktieägare då bolagets skuldbörda och räntekostnader i och med dessa emissioner minskar. Genomsnittliga räntan minskar därigenom från 4% till 3,5%. LTV minskar till 49,5%. Detaljerad information om de föreslagna emissionerna kommer att framgå av kallelsen till den extra bolagsstämman.

För mer information om bolaget se: www.realfastigheter.se

Verkställande direktör

Michael Derk

Tel: +46 73 387 18 02

E-post: [email protected]

Styrelseordförande

Dimitrij Titov

Tel: +46 8 684 518 50

E-post: [email protected]

Om Real Fastigheter AB (publ)

Real Fastigheter AB förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige.

Genom aktiv och långsiktig förvaltning med riskjusterad belåning skapar Real Fastigheter förädlingsvärden. Ett personligt engagemang, lyhördhet och tydlig närvaro på varje ort gör att vi ser och kan möta våra hyresgästers specifika behov och önskemål. Med fokus på våra hyresgäster och fastigheter uppstår investerarvärde för våra ägare.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70