REGMAR

Real Fastigheter ABs siffror och nyckeltal förbättrade enligt delårsrapporten jan-mars 2024.

                                  jan-mar 2024               (2023)
Fastighetsvärde         1 286,7 Mkr             (1 173,3)
Nettoomsättning           43,4 Mkr                 (38,8)
Driftnetto                        20,4 Mkr                 (19,0)
Rörelseresultat               14,9 Mkr                 (12,9)
Resultat efter skatt         4,0 Mkr                 (14,5)
Belåningsgrad                  52,8%                   (50,0)
Snittränta                            7,2%                      (6,1)
Uthyrningsgrad                   88%                       (91)

 

VD: Lugn start på 2024

 har börjat lugnt för Real Fastigheter. Från marknaden kommer blandade konjunktursignaler
och stigande förväntningar på räntesänkningar från Riksbanken.

Vid första kvartalets utgång ägde och förvaltade Real 31 fastigheter till ett
sammanlagt värde av 1,3 miljarder kronor.  Fokus på lager, logistik och industrifastigheter
i och i anslutning till centralorter står fast. Segmentet visar en fortsatt positiv trend med ökad
orderingång och ett flertal hyresgäster har önskemål om utökade lokalytor och hyresgästanpassningar.

En stabil uthyrningsgrad och låg omsättning av hyresgäster lyfte första kvartalets hyresintäkter med
fyra miljoner kronor till 42,6 miljoner kronor. Fjolårets hållbarhetsarbete i fastigheterna fortsätter
med oförminskat tempo. Real har genomfört energibesparingsprojekt på flera orter och
samtliga större fastigheter i beståndet har utarbetade åtgärdsplaner. Vi är nöjda med de
energieffektiviseringar som uppnåtts så här långt. Åtgärderna gynnar både hyresgäster och
Real Fastigheters driftsnetto, vilket stärktes med 1,4 miljoner kronor till 20,4 miljoner kronor
under första kvartalet.

Parallellt med utvecklingen av fastighetsbeståndet pågår arbetet med Real Fastigheters
finansiering. Genomsnittsräntan på låneportföljen uppgick vid rapportperiodens utgång
till 7,2 procent, en ökning med 1,1 procent senaste året.

Rapporteringen från svensk verkstad för årets första kvartal ger bilden av en dämpad konjunktur
samtidigt som Real ser en fortsatt låg omsättning på hyreskontrakt och ett ökat antal förfrågningar
på produktions- och lagerlokaler från befintliga hyresgäster. Bolagets bedömning är att
tillverkningsindustrins vilja att förlägga en större del av sin produktion inom landet kvarstår.

Med en fortsatt positiv efterfrågesituation och potentiellt sjunkande räntor i kombination med
vårt arbete med energieffektivisering av hela fastighetsbeståndet ser vi fram emot
fortsättningen av 2024 med försiktig optimism och att fortsätta leverera enligt vår strategi.

Nacka den 14 maj 2024

Michael Derk
VD

 

Informationstillfällen
Delårsrapport Q2, 21 augusti 2024

För mer information om bolaget se: www.realfastigheter.se 

Verkställande direktör
Michael Derk
Tel: +46 73 387 18 02
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Real Fastigheter AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2024 kl. 08.30 CET.

Om Real Fastigheter AB (publ)
Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning
i och i anslutning till centralorter i Sverige. Real Fastigheters aktie är listad på NGM Nordic SME.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70