REGMAR

Real Fastigheter ABs siffror och nyckeltal förbättrade enligt bokslutskommunikén 2022.

         

Utveckling under året 2022:

 • Nettoomsättning ökade till 131,7 Mkr (80,4)
 • Driftnettot ökade till 69,4 Mkr (46,6)
 • Rörelseresultatet ökade till 50,3 Mkr (32,9)
 • Årets resultat efter skatt blev 57,3 Mkr (60,1)
 • Soliditeten uppgick till 44,4 procent (30,6)
 • Uthyrningsgraden uppgick till 91 procent (90)
 • Värdet av koncernens fastigheter uppgick till 1 143,6 Mkr (908,1)
 • Eget kapital uppgick till 540,5 Mkr (301,7)
 • Belåningsgraden uppgick till 49,1 procent (56,5)
 • Genomsnittsräntan vid periodens utgång uppgick till 5,15 procent (3,4)

 Utveckling under perioden oktober - december 2022:

 • Nettoomsättning uppgick till 34,7 Mkr (22,7)
 • Driftnettot uppgick till 17,7 Mkr (10,4)
 • Rörelseresultatet uppgick till 12,0 Mkr (6,4)
 • Kvartalets resultat efter skatt blev -4,0 Mkr (32,4)
 • Soliditeten vid periodens utgång uppgick till 44,4 procent (30,6)
 • Uthyrningsgraden vid periodens utgång uppgick till 91 procent (90 )
 • Värdert av koncernens fastigheter vid periodens
  utgång uppgick till 1 143,6 Mkr (908,1)
 • Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 540,5 Mkr (301,7)
 • Belåningsgraden vid periodens utgång uppgick till 49,1 procent (56,5)
 • Genomsnittsräntan vid periodens utgång uppgick till 5,15 procent (3,4)

  VD kommenterar
  När vi stänger böckerna för 2022 kan jag konstatera att det var ett i flera avseenden utmanande år med krig i vårt närområde, kraftigt stigande räntor, tilltagande inflation och en energimarknad med stora prissvängningar. Mot den bakgrunden och ställt mot bolagets målsättningar är jag mycket nöjd med det Real Fastigheter presterat under året.  

  Vår fastighetsportfölj värderades i december 2022 till 1,14 miljarder kronor. Vi ser fortsatt god efterfrågan på lokaler bland våra hyresgäster och de verkar hittills inte påverkats i någon större utsträckning av en nedåtgående konjunktur. Under året gjordes ett par förvärv på marknader där Real Fastigheter redan har närvaro. Vi räknar med fortsatta förvärv inom våra fokusområden under 2023.

  Vi har för närvarande en snittränta på 5,15 procent och ser framgent stigande räntekostnader men anser oss ha en god beredskap för att hantera en fortsatt ränteuppgång. Belåningsgraden ligger vid årets utgång på 49,2 procent, vilket vi bedömer vara en sund nivå och helt i enlighet med våra interna mål.

  En arbetsgrupp bestående av experter inom förnybart, ventilation och värme med fokus på energi tillsattes under året. Ledordet för dess arbete är miljö och hållbarhet. De arbetar med att se över Real Fastigheters totala energibelastning och tittar bland annat på var det kan vara gynnsamt att sätta upp solceller och var det kan vara fördelaktigt att byta energisystem.

  Allt sammantaget känner jag en stor tillförsikt inför fortsättningen av 2023 och gläds åt att bolaget fortsätter utvecklas tillsammans med våra hyresgäster och aktieägare.

  Nacka den 24 februari 2023

  Michael Derk
  VD

  Informationstillfällen
  Delårsrapport Q1, 10 maj 2023

  För mer information om bolaget se: www.realfastigheter.se

  Verkställande direktör
  Michael Derk
  Tel: +46 73 387 18 02
  E-post: [email protected]

  Denna information är sådan information som Real Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 februari 2023 kl. 08.30 CET

  Om Real Fastigheter AB (publ)
  Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik
  och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige.
  Real Fastigheters aktie är listad på NGM Nordic SME.


  Om Real Fastigheter

  Webbplats
  www.realfastigheter.se
  Bransch
  Fastigheter

  Prenumerera

  Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

  Handelsinformation

  Kurs ()
  Förändring ()
  Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

  IR-Kontakt

  Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70