Moderbolaget ansöker om rekonstruktion

Real Holding AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") meddelar att Bolagets styrelse idag har ansökt om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt. Beslutet har föranletts av likviditetsbrist och en rekonstruktion bedöms vara nödvändig för att ge Bolaget erforderlig tid att förhandla med långivare i syfte att skapa en långsiktig hållbar kapitalstruktur samt genomföra eventuella operativa och organisatoriska förändringar. Tidigare lämnade finansiella mål för 2019 kvarstår ej.

Som kommunicerades den 22 mars 2019 har styrelsen, då den ajournerade bolagsstämman av den 15 mars 2019 avslutades, arbetat med ett alternativt förslag till den tidigare föreslagna företrädesemissionen. Motivet till den föreslagna emissionen var att stärka Bolagets egna kapital för att möjliggöra en refinansiering, i syfte att fortsätta utvecklingen av Bolaget. Som tidigare kommunicerades behöver Bolagets belåningsgrad minskas från dagens ca 85 procent, och i samband därmed även lånevillkoren omförhandlas, för att skapa ett positivt kassaflöde.

Pga. likviditetsbrist har Bolaget i dagsläget inte möjlighet att betala sina skulder varefter de förefaller. Bolaget har därför istället beslutat om att ansöka om företagsrekonstruktion för att uppnå de ovan angivna målen.

Under rekonstruktionsperioden får betalning inte ske till Bolagets leverantörer för arbete som avser tid före ansökningsdatumet för företagsrekonstruktion. Däremot kan leverantörer erhålla betalning för arbete utfört under rekonstruktionsperioden. Inom ramen för rekonstruktionen kommer verksamheten i övriga koncernbolag inte att påverkas. Styrelsen och ledningen fortsätter att leda Bolaget under rekonstruktionen.

Bolaget har föreslagit Lars Eric Gustafsson från Hamilton Advokatbyrå, Box 715, 101 33 Stockholm, telefon 08 505 501 00, som rekonstruktör.

Stockholm den 27 mars 2019

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ)

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 mars 2019 kl. 08:57 CET.

Frågor till Bolaget

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon +46 72 500 9444
E-post: [email protected]

Michael Derk, styrelseledamot
Telefon + 46 73 387 1802
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.

www.realholding.se


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70