Långivare till Real Holding har ianspråktagit pant i väntan på återbetalning av lånet för fastigheten i Örnsköldsvik

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") tillträdde den 21 oktober 2016 aktierna i Hägglundsfastigheterna AB ("Hägglundsfastigheterna") som var lagfaren ägare av fastigheten Norrlungånger 2:144 i Örnsköldsvik. En del av köpeskillingen finansierades genom en bryggfinansiering som tillhandahölls av APP Rockstar Equity AB i Växjö ("APP Equity"). Som säkerhet för lånet lämnades pant i Hägglundsfastigheterna samt i det förvärvande dotterbolaget som sedermera fusionerats med Hägglundsfastigheterna. Lånet hade ett ursprungligt förfall per 20 april 2017 men då Bolaget ej hade erhållit beslut för pågående finansieringspropå kom parterna överens om en förlängning till den 11 maj. Real Holding har också gått i borgen för lånet.

APP Equity har valt att ianspråktaga panten i väntan på refinansiering (se också nedan), alternativt kommer parterna gemensamt bedriva en försäljningsprocess av fastigheten efter sommaren. APP Equity har sålunda tagit aktierna i Hägglundsfastigheterna i förvar och registrerat ny styrelse i Hägglundsfastigheterna.

Avtalet med APP Equity innebär att för det fall fastigheten Norrlungånger skall försäljas på marknaden så skall detta ske på marknadsmässiga villkor och därmed till högsta möjliga pris. Fastigheten är bokförd i 195 miljoner och totala lån för fastigheten uppgår till 113 miljoner, varav 85 miljoner är skulden till APP Equity. Vid en eventuell försäljning kommer överskjutande belopp mellan försäljningspris minus skulder, upplupna kostnader och räntor, att utbetalas till Real Holding.

Bolaget har sedan en längre tid förhandlat med ett flertal externa parter gällande refinansiering av vissa av Bolagets befintliga lån. Förhandlingarna är i den avslutande fasen och Bolaget förväntar sig ett besked inom kort.

Vidare har Bolaget under en längre tid sökt en ny stark huvudägare, dock utan att förhandlingar lett till någon överenskommelse. Arbetet med att söka ny huvudägare fortlöper.

För det fall Bolaget inte finner framgång med refinansiering eller på annat sätt lyckas stärka Bolagets finansiella ställning ber styrelsen om att få återkomma med en handlingsplan för att på ett strukturerat vis kunna tillvarata såväl fordringsägares som aktieägares intressen.

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017 kl. 08.55 CET

Stockholm den 18 maj 2017

För ytterligare information:

Daniel Andersson, VD
Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding är ett fastighetsbolag med tre affärsidéer.
1. Bygga hyreslägenheter som människor har råd att bo i
2. Renovera lägenheter som människor har råd att bo i efter renoveringen
3. Förvärva och förvalta kommersiella fastigheter med höga kassaflöden som skall generera resurserna som krävs för att bygga hyreslägenheter. Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Kvalitena AB (publ), Tuve Holding AB, LMK Forward AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Mangold Fondkommission AB agerar som Bolagets mentor och Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF. B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och preferensaktien handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70