Kommuniké från extra bolagsstämma i Real Holding i Sverige den 29 maj 2017

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding") höll den 29 maj 2017 en extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Godkännande av överlåtelse

Bolagsstämman godkände överlåtelsen av dotterbolaget Real Fastigheter Alvik AB som är tomträttsinnehavare till fastigheten Stockholm Snigelhuset 4 till köparen Kredrik Holding AB. Köpeskillingen uppgår preliminärt till 10 438 000 kronor. Därtill ska köparen återbetala dotterbolagets skuld till Real Holding om preliminärt 6 478 000 kronor. Dessa belopp ska kvittningsvis avräknas från fordringar köparen har på Real Holding. Köparen, Kredrik Holding AB, ägs till 100 procent av Michael Derk. Michael Derk innehar personligen och indirekt via Kredrik Holding AB 11,10 procent av aktierna och 6,92 procent av rösterna i Real Holding varvid överlåtelsen omfattas av Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:05 och till följd därav skulle underställas bolagsstämman för godkännande.

Beslut om kvittningsemission I

Bolagsstämman beslutade om kvittningsemission om 993 778 stamaktier av serie B riktad till Kredrik Holding AB och Klenoden i Anviken Aktiebolag varvid, vid full teckning, Real Holdings aktiekapital kommer att ökas med 1 987 556 kronor. Teckningspriset är 4 kronor och 50 öre per aktie och har bestämts genom förhandlingar mellan Real Holding och aktietecknarna. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning för aktierna ska ske genom kvittning av Kredrik Holding AB:s och Klenoden i Anviken Aktiebolags fordringar på Real Holding.

Beslut om kvittningsemission II

Bolagsstämman beslutade om kvittningsemission om 244 000 stamaktier av serie B riktad till de av styrelseledamöterna ägda bolagen BEngström AB (ägt av Bengt Engström), Bengt Linden AB (ägt av Bengt Linden), Drive Concept No 1 AB (ägt av Lennart Molvin) och Confiar AB (ägt av Peter Karlsten), varvid, vid full teckning, Real Holdings aktiekapital kommer att ökas med 488 000 kronor. Teckningspriset är 4 kronor och 50 öre per aktie, dvs. samma teckningspris som har förhandlats fram i kvittningsemission I. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning för aktierna ska ske genom kvittning av aktietecknarnas fordringar på Real Holding avseende styrelsearvode och konsultarvode.

Antal styrelseledamöter

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Samtliga beslut på extra bolagsstämman fattades enhälligt.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Real Holdings hemsida www.realholding.se.

Stockholm den 29 maj 2017

För ytterligare information:

Daniel Andersson, VD
Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44
 E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding är ett fastighetsbolag med tre affärsidéer.
1. Bygga hyreslägenheter som människor har råd att bo i
2. Renovera lägenheter som människor har råd att bo i efter renoveringen
3. Förvärva och förvalta kommersiella fastigheter med höga kassaflöden som skall generera resurserna som krävs för att bygga hyreslägenheter.
Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Kvalitena AB (publ), Tuve Holding AB, LMK Forward AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Mangold Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF. B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och preferensaktien handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70