Kommuniké från extra bolagsstämma i Real Holding i Sverige AB (publ) den 26 oktober 2018

Real Holding i Sverige AB (publ), org.nr 556865-1680, höll under fredagen den 26 oktober 2018 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Stämman beslutade att minska aktiekapitalet med högst 11 876 kronor och 74 öre genom indragning av högst 103 276 preferensaktier (serie PREF1). Därtill beslutade stämman om riktad emission av högst 82 620 800 stamaktier av serie B till preferensaktieägarna vilket innebär att bolagets aktiekapital kan ökas med maximalt 9 501 392 kronor. För varje indragen preferensaktie erhålls ett belopp om 230 kronor. Rätten att få preferensaktie indragen förutsätter att preferensaktieägaren tecknar stamaktier av serie B för hela beloppet. Teckningskursen för varje stamaktie av serie B uppgår till 28,75 öre. Avstämningsdagen är den 31 oktober 2018 och anmälnings- och teckningstiden löper under perioden från och med den 2 november 2018 till och med den 16 november 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga anmälnings- och teckningstiden.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till den extra bolagsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till extra bolagsstämma samt fullständiga förslag avseende bolagsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida www.realholding.se.

Stockholm den 26 oktober 2018

Anna Weiner Jiffer, tf VD Real Holding

För ytterligare information kontakta:

För ytterligare information: www.realholding.se
Anna Weiner Jiffer, tf VD Telefon: +46 70 681 61 50
E-post: [email protected] 

Lars-Olof Olsten, CFO
Telefon: +46 70 824 75 90
E-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl. 16:00 CET

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden, Gremio Fastigheter AB, Abelco Investment Group och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70