REG

Kommuniké från Årsstämma Real Fastigheter AB

Kommuniké från årsstämma i Real Fastigheter AB

Real Fastigheter AB (publ) höll under onsdagen den 10 maj 2023 årsstämma varvid följande beslut fattades.

Fastställelse av balans- och resultaträkning samt disposition beträffande bolagets resultat
Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna samt beslutade att bolagets resultat för 2022 skulle överföras i ny räkning.

Styrelse och revisor
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Bengt Engström, Michael Derk, Claes Hansson och Dimitrij Titov för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Dimitrij Titov valdes till styrelsens ordförande. Årsstämman valde revisionsbolaget Pricewaterhouse Coopers AB (PwC) med Magnus Olsson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 242 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 121 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Ledamot som är anställd i bolaget eller som erhåller ersättning från bolaget för operativt arbete i bolaget ska inte ha rätt att erhålla styrelsearvode. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

 Inlösen av preferensaktier
Årsstämman beslutade om minskning av bolagets aktiekapital med 125,11 kronor med indragning av samtliga preferensaktier för återbetalning till aktieägarna i enlighet med inlösenförbehållet i § 9.1 i bolagets bolagsordning. Avstämningsdag för inlösen av samtliga preferensaktier fastställdes till den 7 juli 2023, varvid utbetalning av inlösenlikvid beräknas ske omkring den 14 juli 2023.

Riktad emission, ändring av bolagsordningen samt sammanläggning av aktier
Årsstämman beslutade, för att uppnå ett antal aktier som är jämnt delbart med 500, om en riktad emission om 12 aktier till en teckningskurs om 0,01 kronor per aktier (motsvarande aktiens kvotvärde). Emissionen riktades till bolagets verkställande direktör Michael Derk som agerar garant i samband med sammanläggningen. Stämman beslutade om ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen för att möjliggöra sammanläggningen av aktier. Vidare beslutade stämman om sammanläggning av bolagets aktier varigenom 500 aktier ska sammanläggas till en. Om en aktieägares innehav av aktier på avstämningsdagen inte motsvarar ett helt antal nya aktier, dvs. inte är jämnt delbart med 500, kommer denna aktieägare att från Michael Derk, för bolagets räkning, kostnadsfritt erhålla så många aktier att aktieägarens innehav, efter tillägg av de aktier som Michael Derk tillhandahåller, blir jämnt delbart med 500, så kallad avrundning uppåt.

Mer information avseende avstämningsdag samt ny ISIN-kod kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

 Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen varvid nuvarande paragraf 6 "Aktieslag och röstvärde", paragraf 7 "Företrädesrätt vid emission", paragraf 8 "Företrädesrätt vid vinstutdelning", paragraf 9 "Inlösen av preferensaktier" samt paragraf 10 "Bolagets upplösning" utgår samt att nuvarande paragrafer 11-16 numreras om till 6 - 11.

 Bemyndigande
Årsstämmande beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till stamaktier motsvarande högst 10 (tio) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till stämma samt fullständiga förslag avseende stämmans beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida www.realfastigheter.se

För mer information om bolaget se: www.realfastigheter.se

Verkställande direktör
Michael Derk
Tel: +46 73 387 18 02
E-post: [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2023 kl. 12:00.

Om Real Fastigheter AB (publ)
Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige.
Real Fastigheters aktie är listad på NGM Nordic SME


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70