Kommuniké från årsstämma i Real Holding i Sverige den 30 juni 2016

Real Holding i Sverige AB (publ) höll under torsdagen den 30 juni 2016 årsstämma för verksamhetsåret 2015 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställelse av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna.

Dispositioner beträffande bolagets resultat
Årsstämman beslutade efter beaktande av årets förlust om 36 425 000 kronor att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel om 35 205 000 kronor, ska överföras i ny räkning.

Styrelse och revisor
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande dirketören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2015.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Bengt Engström, Bengt Linden, Peter Karlsten och Lennart Molvin samt valde Robert Jukic och Lennart Holm till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bengt Engström omvaldes till styrelsens ordförande. Information om de valda styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets hemsida www.realholding.se. Årsstämman beslutade vidare om omval av revisorn Johan Kaijser från MAZAR SET Revisionsbyrå för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med totalt 700 000 kronor varav 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman beslutade om valberedningens nomineringsprocess.

Ändringar i bolagsordningen
Årsstämman beslutade om ändringar i bolagsordningen såvitt avser aktiekapitalgränserna och antalet aktier samt inlösenbelopp och skiftesandel för aktier av serie PREF2. (Aktier av serie PREF2 finns ännu inte utgivna).

Bemyndigande
Årsstämmande beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Ökning av antalet aktier genom emission med stöd av bemyndigandet får inte ske till mer än sextio (60) procent av bolagsordningens lägsta gräns för antalet aktier.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida www.realholding.se.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Andersson, CEO
Telefon: +46 76 001 44 50

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44

Mentor
Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 015 50


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70