Kommuniké från årsstämma i Real Holding den 8 maj 2018

Real Holding i Sverige AB (publ) höll under tisdagen den 8 maj 2018 årsstämma för verksamhetsåret 2017 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställelse av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna.

Dispositioner beträffande bolagets resultat
Årsstämman beslutade att bolagets resultat för 2017 ska överföras i ny räkning.

Styrelse och revisor
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande dirketören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2017.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Bengt Engström, Bengt Linden, Anna Weiner Jiffer och Lars-Olof Olsten samt valde Jan Egenäs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bengt Engström omvaldes till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade vidare om omval av revisorn Johan Kaijser från MAZAR SET Revisionsbyrå för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 100 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna med undantag för de styrelseledamöter som erhåller ersättning från bolaget för sitt operativa arbete i bolaget som tf VD respektive CFO. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman beslutade om valberedningens nomineringsprocess.

Bemyndigande
Årsstämmande beslutade att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av (i) stamaktier av serie B, (ii) konvertibler som berättigar till konvertering till stamaktier av serie B, och/eller (iii) teckningsoptioner som berättigar till teckning av stamaktier av serie B. Emissionerna ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida www.realholding.se.

För ytterligare information kontakta:

Anna Weiner Jiffer, t.f. VD
Telefon: +46 70 681 61 50

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70