Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om förvärv av större fastighetsportfölj samt företrädesemission av B-aktier i Real Holding i Sverige AB (publ), org nr 556865-1680

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ) har idag kallat till extra bolagsstämma. Bolagsstämman skall hållas den 25 januari 2019 och enligt styrelsens förslag skall beslut fattas om en nyemission av aktier av serie B riktad till säljaren av 13 st industrifastigheter i västra Sverige samt en företrädesemission för att finansiera delar av förvärvet samt stärka bolagets egna kapital enligt de huvudsakliga villkor som beskrivs nedan.

Enligt styrelsens förslag är avstämningsdag för erbjudandet den 1 februari 2019 och anmälnings- och teckningstid löper från och med 1 till 15 februari 2019. Anmälan och teckning skall göras på särskild anmälningssedel som kommer att kunna laddas ner från www.realholding.se eller på www.partnerfk.se. Erbjudandet förutsätter att det röstas igenom på extra bolagsstämman den 25 januari 2018.

Motivet till emissionen är att bolaget har för avsikt att genomföra ett större förvärv av en fastighetsportfölj innefattande 13 attraktiva fastigheter i västra Sverige samt stärka det egna kapitalet för att därigenom skapa förutsättningar för den fortsatta tillväxten som bolaget aviserat.

Real Holding har träffat avtal med West Sweden Property i Vara AB om förvärv av nio fastighetsbolag omfattande totalt 13 fastigheter i västra Sverige med en uthyrningsbar yta om ca 78 000 kvadratmeter och med årliga hyresintäkter om ca 36 Mkr. Minst 60 Mkr av köpeskillingen skall betalas genom att Köparna erhåller nyemitterade aktier i Real Holding. Dialog med potentiella investerare och garanter är inledd med mycket positiva resultat varför styrelsen nu tagit beslutet att genomföra denna transaktion. Förvärvet i sin helhet är villkorat av beslut på extra bolagsstämmor hos WSP AB respektive i Real Holding AB.

Ovan beskrivna transaktioner ger bolaget en solid bas att kunna realisera bolagets tillväxtplan om att nå ett fastighetsvärde om ca 2 miljarder med ett tydligt fokus på kommersiella fastigheter med en underliggande utvecklingspotential i tillväxtorter.

Stockholm den 21 december 2018

Anna Weiner Jiffer, tf VD Real Holding

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 december 2018 kl. 08:30 CET

För ytterligare information: www.realholding.se
Anna Weiner Jiffer, tf VD Telefon: +46 70 681 61 50
E-post: [email protected] 

Lars-Olof Olsten, CFO
Telefon: +46 70 824 75 90
E-post: [email protected] 

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden, Gremio Fastigheter AB, Abelco Investment Group och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70