REG

Kallelse till årsstämma i Real Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Real Fastigheter AB (publ), org. nr. 556865-1680 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2024 kl. 10.00 i Advokatfirman Titov & Partners lokaler, Humlegårdsgatan 20, Stockholm.

Förutsättningar för deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

 • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen 3 maj 2024, och
 • dels anmäla sin avsikt att delta på stämman senast tisdagen den 7 maj 2024 till Real Fastigheter AB (publ), Forumvägen 14, 131 53 Nacka eller per e-post: [email protected]. Vid anmälan anges namn, person/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal aktier samt antal biträden (högst två) som ska delta på stämman. 

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets webbplats, http://investor.realholding.se/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/. Fullmaktsformulär kan också erhållas hos bolaget på ovan angivna adress. För juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.  Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år. Vad gäller fullmakten kan emellertid en längre giltighetstid ha angivits i den (dock högst fem år från utfärdandet).

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per fredagen 3 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast tisdagen den 7 maj 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Antal aktier och röster
Bolaget har vid tidpunkten för kallelsen 29 693 620 aktier med en röst per aktie.

 Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av minst en justeringsman
 5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om:
  a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
 11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa
 12. Beslut om emissionsbemyndigande
 13. Årsstämmans avslutande

   Punkt 2, Val av ordförande vid stämman
  Valberedningen föreslår advokat tillika styrelsens ordförande Dimitrij Titov som ordförande vid stämman. 

  Punkt 8 b), Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  Styrelsen föreslår att bolagets resultat för 2023 balanseras i ny räkning. 

  Punkt 9, Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa
  Valberedningen, som har bestått av ordföranden Michael Derk (Kredrik Holding), Erik Hemberg (Erik Hemberg Fastighets AB), Per Strimbold (Svea Bank) samt Dimitrij Titov (styrelsens ordförande), föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha en revisor i form av ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

   Punkt 10, Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
  Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 242 000 kronor till styrelsens ordförande
  samt med 121 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Ledamot som är anställd i bolaget eller som erhåller ersättning från bolaget för operativt arbete i bolaget ska inte ha rätt att erhålla styrelsearvode.

   Arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning. 

  Punkt 11, Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa
  Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Dimitrij Titov, Bengt Engström, Claes Hansson och Michael Derk för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår omval av Dimitrij Titov som styrelsens ordförande.

   Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats.

   Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med Magnus Olsson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

   Punkt 12, Beslut om emissionsbemyndigande
  Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till stamaktier motsvarande högst 10 (tio) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen.

   Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor. 

  Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med eventuella kapitalanskaffningar eller förvärv av företag eller verksamheter. 

  Beslut enligt punkten 12 ovan kräver för dess giltighet att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

   Upplysningar på årsstämman

  Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dess dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag. 

  Tillgängliga handlingar
  Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget senast från och med tisdagen den 23 april 2024 och sänds per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på bolagets webbplats https://www.realfastigheter.se/investor-relations/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/ senast från och med nämnda tidpunkt.

   Behandling av personuppgifter
  För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.  

  ___________________

   Stockholm i april 2024
  Real Fastigheter AB (publ)
  Styrelsen


  Om Real Fastigheter

  Webbplats
  www.realfastigheter.se
  Bransch
  Fastigheter

  Prenumerera

  Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

  Handelsinformation

  Kurs ()
  Förändring ()
  Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

  IR-Kontakt

  Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70