REGMAR

Real holding i Sverige AB (publ) Q2 rapport 2019

Real Holding AB Q3 driftnetto ökar även resultatet ökar.

Första kvartalet i korthet

 • Nettoomsättning: 12,1 Mkr (13,2)
 • Hyres- och serviceintäkter: 12,1 Mkr (13,2)
 • Driftnetto: 9,1 Mkr (8,7)
 • Rörelseresultat: 6,5 Mkr (6,9)
 • Resultat efter skatt: -1,5 Mkr (-41,0)
 • Resultat per aktie: -0,01 kr (-0,17)

Viktiga händelser under och efter periodens slut

 • Stockholms tingsrätt beslutade den 5 juli 2019 att bevilja Real Holding i Sverige AB (publ) förlängd företagsrekonstruktion för till och med den 27 september 2019.
 • Susanne Lundin har utsetts till ny CFO i Real Holding med start den 26 augusti 2019.
 • 86 procent av preferensaktieägarna accepterade underhandsförslaget. Förslaget innebar (i) nedskrivning av förfallen med icke utbetalad utdelning samt därpå upplupen ränta, samt (ii) konvertering av preferensaktier till stamaktier.
 • Tingsrätten har beviljat att förlänga rekonstruktionen, dock längst till och med den 26 december 2019, om inte annat beslutas dessförinnan.
 • Av det delvis säkerställda Obligationslånet om totalt 69 Mkr har motsvarande 39 procent av fordringsbeloppet avgivit svar. Av dessa har 45 procent accepterat förslaget. Därmed uppnåddes inte tillräcklig röstmajoritet för att fatta ett bindande beslut.

VD-kommentar

Koncernens moderbolag, Real Holding i Sverige AB (publ) har befunnit sig i rekonstruktion sedan slutet av mars 2019.

Det tredje kvartalet har fortsatt präglats av förhandlingar och städningar i hela koncernen. Mycket kraft och tid har lagts på att tala med gamla och nya banker samt investerare kring framtiden.

Förslaget till en uppgörelse med långivare, obligationsinnehavare, och preferensaktieinnehavare som skickades i början av juli, godkändes inte av samtliga parter och därmed föll.

Beslut har tagits att parallellt som vi jobbar med en ny överenskommelse även jobba mot ett offentligt ackord.

Vår rekonstruktion har nu förlängts till 26 december 2019.

Arbetet i våra dotterbolag har fortsatt i enlighet med den lagda planen. Dotterbolagen är de formella ägarna av våra fastigheter och inget av dessa befinner sig eller har befunnit sig i rekonstruktion.

Arbetet med att proaktivt hjälpa såväl nya som gamla hyresgäster och hitta lösningar till deras behov samt med befintliga hyresgäster, för att hjälpa dem att optimera ytorna för deras verksamheter, har visats sig vara en bra väg att gå. Rekonstruktionen har delvis begränsat detta arbete då vissa av våra dotterbolag fortfarande tidvis haft en begränsad likviditet.

Effekter av det arbete som görs med våra hyresgäster, visar sig både i form av nya kontrakt, men också i fråga om förlängningar av befintliga kontrakt samt i ekonomiskt resultat. Driftnettot har ökat från 8,7Mkr till 9,1Mkr mot föregående kvartal 2018 och perioden från 20,5Mkr till 23,9Mkr mot föregående period.

Jag står fast i min uppfattning att när Real Holding kommer ur rekonstruktionen kommer detta vara ett mycket starkare bolag med bra balansräkning och sunda lånevillkor. Då kan vi återuppta vår tillväxtresa och fortsätta bygga upp bolaget för framtiden.

VD Kent Söderberg

För ytterligare information: www.realholding.se

Real Holding i Sverige AB (publ).

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 november 2019 kl. 08.30 CET.

Kent Söderberg, VD

Telefon + 46 70 522 86 46

E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelsens ordförande

Telefon +46 72 500 9444

E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL B


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70