REGMAR

Real Fastigheter ABs siffror och nyckeltal förbättrade enligt delårsrapporten jan-mars 2023

                                                  jan-mar 2023       (2022)

  • Fastighetsvärde                  1 173,3 Mkr     (992,2)
  • Nettoomsättning                      38,8 Mkr      (30,4)
  • Driftnetto                                  19,0 Mkr      (13,9) 
  • Rörelseresultat                        12,9 Mkr        (9,6)
  • Resultat efter skatt                  21,1 Mkr      (37,8)
  • Belåningsgrad                           50,0%        (46,9)
  • Snittränta                                     6,1%          (2,9)
  • Uthyrningsgrad                            91%           (91)

VD: Lugn start på året med ökad efterfrågan

För Real Fastigheter har 2023 börjat lugnt trots räntehöjningar, negativa konjunktursignaler och krig i Sveriges närområde. Vi fortsätter att utveckla bolaget med målet att såväl beståndet som antal hyresgäster ska växa.
Vid årets ingång äger och förvaltar bolaget 27 fastigheter till ett värde av 1,17 miljarder kronor.

En fortsatt stabil uthyrningsgrad lyfte hyresintäkterna i första kvartalet till 38,6 miljoner kronor (29,7).
I rådande läge med skiftande el- och energikostnader kompenserar de indexreglerade hyresavtalen merparten av kostnadsökningen.

Driftnettot stärktes till 19,0 miljoner kronor (13,9) och periodens resultat före skatt, orealiserade värdeförändringar inkluderade, uppgick till 26,1 miljoner kronor (43,4). Under perioden har fastigheterna värderats om efter att vissa hyresgästanpassningar färdigställts och hyreskontrakt förhandlats om.

Det målmedvetna energieffektiviseringsarbetet fortsätter enligt den under fjolåret utstakade planen, då vi satte samman en arbetsgrupp beståendes av spetskompetens inom el, vvs och ventilation. I skrivande stund inventeras alla tak i fastighetsbeståndet för att se vilka som är lämpliga för solpaneler.

Parallellt med utvecklingen och effektiviseringen av fastighetsbeståndet arbetar vi fokuserat med vår finansiering.
Genomsnittsräntan på vår låneportfölj uppgick vid rapportperiodens utgång till 6,1% (2,9). Belåningsgraden uppgick till 50,0% (46,9).

Vi fortsätter att förvärva enligt vår strategi och har under det första kvartalet avtalat om köp av en fastighet i Aneby och två fastigheter i Tranås, viket stärker vår närvaro i Tranås ytterligare. De tre fastigheterna har ett överenskommet fastighetsvärde om 34 miljoner kronor och ett beräknat driftnetto på cirka 3,4 miljoner kronor.

Med fortsatt stark efterfrågebild, ett pågående energieffektiviseringsarbete över fastighetsbeståndet och goda relationer med våra finansiärer ser vi an året med försiktig optimism och en målsättning att fortsätta leverera enligt vår strategi.

Nacka den 10 maj 2023

Michael Derk
VD

Informationstillfällen
Delårsrapport Q2, 17 augusti 2023

För mer information om bolaget se: www.realfastigheter.se

Verkställande direktör
Michael Derk
Tel: +46 73 387 18 02
E-post: [email protected]

 
Denna information är sådan information som Real Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 10 maj 2023 kl. 08.30 CET.

Om Real Fastigheter AB (publ)
Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning
till centralorter i Sverige. Real Fastigheters aktie är listad på NGM Nordic SME.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70