Bokslutskommuniké Real Holding i Sverige AB (publ) 1 januari - 31 december 2016

Finansiell utveckling i korthet

 • Nettoomsättningen ökade från till 26 MSEK från 2,4 MSEK för 2015.
 • Årets resultat uppgick till -16,5 MSEK jämfört med -27 MSEK för 2015. Resultatet kan främst hänföras till kostnader för emissioner samt finansierings- och förvärvskostnader.
 • Kassaflödet under året uppgick till -84,4 MSEK, vilket främst kan härledas till återbetalning av en bryggfinansiering uppgående till cirka 200 MSEK.
 • Bolagets eget kapital uppgick per bokslutsdagen till 116,2 MSEK, motsvarande 8,34 SEK per aktie och 10,78 SEK per genomsnittligt antal aktier.
 • Bolagets balansomslutning har ökat till 518,9 MSEK, från 358,7 MSEK för 2015.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 • Bolagets aktier noterades på marknadsplatsen NGM Nordic MTF i april 2016.
 • Bolaget tillträdde två fastigheter i Karlskrona, vilka inkluderar Bolagets första nybyggnadsprojekt omfattande minst 47 000 kvm byggrätter.
 • Bolaget förvärvade ett markanvisningsavtal med Skövde kommun avseende ett nybyggnadsprojekt av bostäder i Skövde omfattande cirka 50-60 lägenheter.
 • Bolaget förvärvade och tillträdde Hägglundsfastigheterna AB, omfattande cirka 53 000 kvm industri-, lager-, produktions- samt kontorsytor. Förvärvet innebar mer än en fördubbling av såväl intäkter som driftnettot för fastighetsbeståndet.
 • Bolaget har genomfört en företrädesemission av B-aktier uppgående till cirka 40,3 MSEK.
 • Bolaget har ställt ut obligationslån om 65 MSEK, med en ram om 300 MSEK.
 • Bolaget har genomfört en riktad nyemission om totalt 40,5 MSEK i samband med förvärvet av Hägglundsfastigheterna AB.
 • Bolaget återbetalade tidigare upptagen bryggfinansiering uppgående till cirka 200 MSEK.
 • Bolaget ingick avtal om att förvärva en fastighet i Tranås som är fullt uthyrd och med intäkter uppgående till drygt 20 MSEK samt förväntat driftnetto om cirka 16 MSEK. Fastigheten skall tillträdas senast under andra kvartalet 2017. Förvärvet har inte inkluderats i resultat- och balansräkning för 2016, då fastigheten inte tillträtts vid utgivandet av denna kommuniké.

Stockholm den 15 februari 2017

För ytterligare information:
Daniel Andersson, VD
Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 februari 2017 kl. 18.00 CET

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding är ett fastighetsbolag med tre affärsidéer.
1. Bygga hyreslägenheter som människor har råd att bo i
2. Renovera lägenheter som människor har råd att bo i efter renoveringen
3. Förvärva och förvalta kommersiella fastigheter med höga kassaflöden som skall generera resurserna som krävs för att bygga hyreslägenheter.
Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Kvalitena AB (publ), Tuve Holding AB, LMK Forward AB, Michael Derk och Bengt Linden. Mangold Fondkommission AB agerar som Bolagets mentor och Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF. B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och preferensaktien handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70