REG

Real Holding i Sverige AB (publ) publicerar årsredovisning 2019

Intäkterna och driftnetto året 2019 fortsätter att öka för Real Holding AB (publ). Nettoomsättning steg till 47,8 Mkr (f å 44,3) varav hyres- och serviceintäkter för perioden uppgick till 47,8 Mkr (f å 43,3). Driftnettot slutade på 31,0 Mkr (f å 27,4) medan rörelseresultatet blev 13,5 Mkr (f å 14,4) vilket till stor del kan förklaras av kostnader av engångskaraktär hänförliga till den nu avslutade rekonstruktionen.

Resultat efter skatt slutade på-17,5 Mkr (f å-15,0), medan vinsten per aktie blev -0,07 SEK (f å -0,06)

Året i korthet

  • Fastighetsutvecklingsprojektet Pottholmen, Karlskrona frånträddes under februari 2019.
  • Den 27 mars 2019 ansökte och beviljades Bolaget företagsrekonstruktion. Stockholms tingsrätt beslutade den 5 juli 2019 att bevilja förlängd företagsrekonstruktion för Real Holding i Sverige AB:s (publ). Rekonstruktionen har sedan förlängts ytterligare vid två tillfällen, 2019-10-08 och 2020-01-02 och gäller fram till den 27 mars 2020.

Viktiga händelser efter periodens slut

  • Den 2 januari 2020 offentliggjorde styrelsen ett ackordsförslag till Bolagets långivare i enlighet med den tidigare rekonstruktionsplanen.
  • Den 23 januari 2020 kunde styrelsen meddela att 61,73% av de utestående obligationslånen avgav röster varav 91,75 % antog ackordsförslaget medan 69,85% av brygglånegivarna avgav röster varav 100 procent antog ackordsförslaget.
  • Cirka 87 procent av preferensaktieägarna accepterar förslaget om konvertering av preferensaktier till stamaktier.
  • Styrelsen kallade till en extra bolagsstämma den 2 mars 2020 som beslutade om en företrädesemission om 35 miljoner kr, kvittningsemission till långivare om ca 22 Mkr, kvittningsemission till preferensaktieägare om ca 35 Mkr och apportemission om 50 Mkr. Emissionerna ger stamaktier av serie B och till en teckningskurs om 2 öre. Därutöver emitteras stamaktier av serie B om 20 Mkr mot kvittning av ett konvertibellån med en konverteringskurs om ca 1,12 öre.
  • I och med att ovanstående åtgärder genomförts är bolagets aktiekapital åter intakt.
  • Slutför nyemission som tecknades till 114 procent som tillför Bolaget cirka 35 Mkr före emissionskostnader.

VD-kommentar

Real Holding i Sverige AB (publ) har genomfört en lyckad rekonstruktion och rekonstruktionen är nu avslutat med samtliga rekonstruktionsåtgärder uppfyllda.

Efter ett gott samarbete i styrelsen, med bolagsledning och rekonstruktör är nu rekonstruktionen avslutat.

Trotts att bolaget befunnits i en rekonstruktion har bolagets driftnetto under året förbättrats från 28,5Mkr 2018 till 31Mkr 2019.

Real Holding har nu goda förutsättningar att bli ett stabilt fastighetsbolag med fokus på kärnverksamheten.

Stockholm den 14 Maj 2020

För ytterligare information: www.realholding.se

Real Holding i Sverige AB (publ).

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 Maj 2020 kl. 18.45 CEST.

Kent Söderberg, VD

Telefon + 46 70 522 86 46

E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelsens ordförande

Telefon +46 72 500 9444

E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet REAL B.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70