Real Holding har publicerat Årsredovisningen för 2016

Denna pressrelease publicerades först den 11 juli kl 09.00, men nu med årsredovisningen som bilaga.

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") publicerade igår sin årsredovisning för 2016 på bolagets hemsida. Då publiceringen är försenad redogörs kort omständigheterna kring den sena publiceringen.

I samband med färdigställandet av årsredovisningen noterades att bolagets behandling av balanserade upplåningskostnader inte hanterats på ett korrekt sätt jämlikt IFRS 7. Dessa upplåningskostnader innefattar kostnader för upprättande av prospekt, "success fees", advokatkostnader och liknande (dock ej räntor).

Såsom angivits i not till årsredovisningen 2015 har dessa kostnader tidigare behandlats som "förutbetalda kostnader" i balansräkningen. Då bolaget är noterat måste IFRS regelverk användas och IFRS 7 stipulerar att dessa kostnader istället skall minska låneskulden. I samband därmed har jämförelsetal i tillämpliga delar omräknats. Detta har fått till följd att en mängd övriga poster i balansräkningen också måste justeras.

Utöver ovanstående har också väsentliga förändringar avseende presentationen av resultat- samt balansräkningar genomförts. Sålunda redovisas orealiserade omvärderingar av fastigheter nu mellan "Resultat efter finansiella poster" och "Resultat före skatt". Vidare har ett antal språkliga förändringar genomförts och många av årsredovisningens noter är väsentligt omarbetade.

För en summarisk jämförelse mellan slutlig årsredovisning och preliminär kommuniké hänvisas till bilaga 1 och i övrigt hänvisar vi till årsredovisningens not 2 för en mer komplett jämförelse.

Sålunda betyder ovanstående att orealiserat övervärde ökar i förhållande till tidigare rapporterat värde. Latent skatteskuld förändras också som en konsekvens därav. Resultatet och det Egna Kapitalet har också förbättrats.

Koncernens balansomslutning minskar väsentligt i förhållande till kommunikén och som en följd därav har de flesta nyckeltal också påverkats positivt av denna förändring.

Årsredovisningen i sin helhet har bifogats detta pressmeddelande.

Stockholm den 11 juli 2017

För ytterligare information:

Daniel Andersson, VD
Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44  
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 juli 2017 kl. 14.00 CET

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holding är ett fastighetsbolag som i dagsläget äger, förvaltar och förädlar kommersiella fastigheter. Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, LMK Forward AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Eminova Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF. B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och preferensaktien handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70