PowerCell TO2 avslutad - PowerCell tillförs 23,9 miljoner kronor

Lösenperioden för PowerCells teckningsoptioner TO2 avslutades den 21 december. Totalt tecknades 1 950 520 aktier med stöd av TO2 teckningsoptioner, vilket innebär en täckningsgrad på 100 procent.

Det incitamentsprogram (TO2) som PowerCell Sweden AB (publ) har erbjudit ledande befattningshavare och nyckelpersoner har blivit fullt tecknat. PowerCell har därigenom fått ett kapitaltillskott på om 23,9 MSEK.

Efter att 1 950 520 nyemitterade aktier registrerats kommer det att finnas 44 784 392 utestående aktier i PowerCell. Kvotvärdet per aktie uppgår till 0,022 SEK vilket gör att det totala registrerade aktiekapitalet efter att nyemissionen som tecknats med stöd av TO2 teckningsoptioner kommer att uppgå till 985 256,624 SEK.

De nya aktierna kommer att tas upp till handel på First North så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear.

I samband med lösen av teckningsoptionerna har en rad ledande befattningshavare och nyckelpersoner ökat sitt innehav i bolaget.

Pareto Securities har varit finansiell rådgivare till PowerCell i samband med utfärdande samt lösen av teckningsoptionsprogrammet.

Göteborg, 2016-12-21

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0)31-720 36 20
Email: [email protected]

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2016 kl.11.00 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel. I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technology, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission