Om PowerCell

PowerCell Sweden AB

Bransch Industrivaror och -tjänster

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel. 

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecellsoch reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technologies, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital.  

Besöksadress Ruskvädersgatan 12
Postadress Göteborg

Webbplats

www.powercell.se

Bolagsordning

Antagen 6 november 2014

§1 Firma

Bolagets firma är Powercell Sweden AB (publ). Bolaget är publikt.

§2 Säte

Bolagets Styrelse ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling, försäljning och leverans av system och komponenter för kraftgenerering bl.a. baserat på bränsleceller, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med högst fem suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskapema samt Styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor eller registrerade revisionsbolag med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

§ 9 Rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den tidpunkt och den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 10 Bolagsstämma

Årsstämma hålls arligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut
  a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncembalansräkningen,
  b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c.om ansvarsfrihet åt styrelseledamötema och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden åt Styrelsen och revisorn.
 9. Val av Styrelse samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleanter.
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

PowerCell_Bolagsordning_2014-11-06.pdf

Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission