PowerCell Sweden offentliggör prospekt avseende nyemission - teckningstid 19 november - 9 december 2014

Styrelsen för PowerCell Sweden AB (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen och noteringen av Bolagets aktier på First North vid Nasdaq Stockholm. Emissionsbeloppet uppgår till 115 MSEK och är säkerställt upp till 80 procent (92 MSEK). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på www.powercell.sewww.avanza.se samt www.gwkapital.se

Erbjudandet
Mot bakgrund av det bemyndigande som utfärdades av extra bolagsstämma den 24 september 2014, beslutade styrelsen för PowerCell Sweden AB (publ) den 6 november att genomföra en nyemission om maximalt 115 MSEK ("Erbjudandet"). Nyemissionen omfattar 13 375 000 units, vardera innehållande en aktie samt en vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen är 8,60 kr per unit.

Teckning av units ska ske på särskild anmälningssedel under tiden från och med den 19 november 2014 till och med den 9 december 2014. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Styrelsen har vidare beviljat Avanza Bank en övertilldelningsoption om ytterligare 3 500 000 units för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.

Styrelsen kommer att ansöka om listning av Bolagets aktier samt den i uniten ingående teckningsoptionen på First North vid Nasdaq Stockholm. Beräknad första handelsdag för aktien, är den 19 december 2014 under förutsättning att bl a spridningskravet uppfylls. Handel i teckningsoptionen beräknas inledas under januari 2015.

Preliminära villkor
Teckningskurs: 8,60 kr per unit
Minsta teckning: 1 000 units
Teckningstid: 19 november - 9 december 2014
Beräknat datum för offentliggörande av utfall: 11 december 2014
Likviddatum: 14 december
Antal aktier före Erbjudandet: 23 130 060
Max antal aktier efter Erbjudandet:* 36 505 060
Max utspädning efter Erbjudandet
(exkl ev övertilldelning): 36,6 procent
Preliminär första listningsdag, aktie: 19 december 2014
Preliminär första listningsdag, teckningsoption: 14 januari 2015

Units består av en aktie i PowerCell Sweden AB (publ) samt en teckningsoption. Två teckningsoptioner medför rätt att under tiden från och med den 1 december 2015 t o m 31 december 2015 teckna en aktie till priset 9,63 kr per aktie.

Kvotvärdet uppgår till 0,022 kr per aktie.

PowerCell Sweden AB (publ) har utsett G&W Fondkommission till Certified Adviser.

Emissionsgaranti
Emissionen är säkerställd genom dels teckningsförbindelser om totalt 27,9 MSEK från befintliga ägare, dels genom ett garantikonsortium samordnat av G&W Fondkommission om 64,5 MSEK. Garantin är en s.k. bottengaranti och är giltig till och med dess att 80% av Erbjudandet är tecknat.

Finansiella rådgivare
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till PowerCell Sweden AB (publ) och Lead Manager i samband med Erbjudandet. Avanza är Co-Lead Manager och emissionsinstitut i Erbjudandet.

Ytterligare information
Prospekt
Tidigare pressmeddelande från 12 november 2014

*Max antal aktier efter Erbjudandet, inklusive fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen samt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner vilka ingår i emitterade units uppgår till 48 442 560. Max utspädning blir därmed 67,7 procent.

17 november 2014

För mer information, vänligen kontakta 
Magnus Henell
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 739 10 37 03
Email: [email protected]

Per Wassén
Styrelsens Ordförande, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 765 53 37 71

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är ett ledande miljöteknikbolag som utvecklar miljövänliga elgeneratorer med unika bränsleceller och reformerteknologi som är lämplig för både existerande och framtida bränslesystem.

PowerCell Sweden AB (publ)har utvecklat bränslecellsteknik i mer än ett decennium, och har fulländat en unik design som möjliggör produktion av en lätt, mångsidig och tillförlitlig kraftkälla för bil-, transport- och stationära applikationer.

Genom att kombinera sin bränslecells- och reformerteknologi har PowerCell Sweden AB (publ) utvecklat ett bränslecellssystem som omvandlar diesel till el på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, med minimala avgaser och tyst drift. Bränslecellssystemet är initialt anpassat som elkraftförsörjning inom telekomindustrin.

PowerCell Sweden AB (publ) är en avknoppning från Volvokoncernen med målet att utveckla och producera miljövänliga kraftsystem baserade på en unik bränslecells- och reformerteknologi som matchar befintlig infrastruktur för bränsle. PowerCell Sweden AB (publ) är baserat i Göteborg och ägs av Volvo Group Venture Capital, Fouriertransform, Midroc New Technologies och Finindus. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

I de EES-medlemsländer som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet"), frånsett Sverige, Danmark och Storbritannien, är detta pressmeddelande endast riktat till kvalificerade investerare, enligt definitionen i Prospektdirektivet, i sådana medlemsländer (eller andra personer till vilka ett offentligt erbjudande av värdepapper lagligen kan riktas enligt Prospektdirektivet).

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i PowerCell Sweden AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i PowerCell Sweden AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som PowerCell Sweden AB (publ) avser att offentliggöra, vilket bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om PowerCell Sweden AB:s (publ) styrelse och revisorer.

Varken teckningsrätterna, betalade tecknade units, teckningsoptionerna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. "bedömer", "förväntar" och "avser" förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan och marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. PowerCell Sweden AB (publ) har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Detta pressmeddelande innehåller information som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. 


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission