Påminnelse: Lösenperiod för PCELL TO1 snart slut!

Lösenperioden för PowerCells teckningsoptioner TO1 påbörjades den 1 december och avslutas den 30 december. Sista dag för handel i PowerCell TO1 är den 28 december.

För innehavare som har sina teckningsoptioner förvaltarregistrerade till exempel i en depå på en bank, är det viktigt att I GOD TID med tanke på stundande helgdagar anmäla att man vill utnyttja sina teckningsoptioner. PowerCell rekommenderar att innehavare som inte har fått meddelande från sitt depåinstitut själv söker kontakt minst en vecka före lösenperiodens slut d v s i praktiken omgående, för att inte riskera att teckningsoptionerna förfaller värdelösa.

Teckningsoptioner som inte utnyttjas kommer att förfalla och bli värdelösa
För att förhindra att teckningsoptionerna förfaller värdelösa måste innehavaren antingen utnyttja sina teckningsoptioner senast den 30 december 2015 (observera att förvaltare kan ha tidigare sista svarsdag) eller sälja dem via First North senast den 28 december 2015.

Utnyttjande av teckningsoptioner, direktregistrerade innehavare
Direktregistrerade innehavare av PCELL TO1 ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in särskild anmälningssedel till emissionsinstitutet Aktieinvest FK. Anmälningssedeln ska vara Aktieinvest FK tillhanda senast den 30 december 2015. Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Aktieinvest FK tillhanda senast den 30 december 2015, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Utnyttjande av teckningsoptioner, förvaltarregistrerade innehavare
Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner (d v s exempelvis om innehavet finns i en depå hos bank eller fondkommissionär) ska anmäla utnyttjande av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende anmälan om teckning samt betalning. Observera att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum som infaller ca en vecka innan sista anmälningsdagen, d v s omkring den 23 december 2015.

Leverans av nya aktier
De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (PCELL IA). Därefter kommer de att tas upp till handel på First North så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas ske i mitten av januari 2016.

TO1, villkor i korthet:

  • Två (2) PCELL TO1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i PowerCell Sweden AB.
  • Teckningsperioden för utnyttjande börjar 1 december och slutar den 30 december 2015. Sista dag för handel med TO1 är den 28 december 2015.
  • Emissionskursen vid utnyttjande av optioner är 9,63 kr per aktie. 

Fullständiga villkor för PCELL TO1
Fullständiga villkor för PCELL TO 1 kan laddas ner på www.powercell.se. Instruktioner för utnyttjande av teckningsoptioner samt anmälningssedel finns på www.powercell.se.

Kontaktuppgifter vid eventuella frågor
Aktieinvest FK: Telefon: 08 - 5065 1795
E-post: [email protected]

Göteborg, 2015-12-21

För mer information, vänligen kontakta:
Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0)76 55 33 771
Email: [email protected]

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel.

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technologies, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se

Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till bland annat USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte, och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller handla med teckningsoptioner eller andra värdepapper i PowerCell Sweden AB. Varken teckningsoptionerna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt United States Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission