REG

Kommuniké från årsstämma 2024 i Powercell Sweden AB (publ)

Powercell Sweden AB (publ) höll idag, torsdagen den 25 april 2024, årsstämma i Chalmersska husets lokaler, med adress Södra Hamngatan 11 i Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades:

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023 i enlighet med avgiven årsredovisning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade efter beaktande av årets förlust om 82 098 804 kronor, att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel om 255 122 440 kronor ska överföras i ny räkning.

Godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga som under 2023 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Nicolas Boutin, Helen Fast Gillstedt, Uwe Hillmann, Riku-Pekka Hägg, Magnus Jonsson, Annette Malm Justad och Kajsa Ryttberg-Wallgren. Till styrelsens ordförande omvaldes Magnus Jonsson. Styrelsen består således av sju styrelseledamöter.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets revisor. Det antecknades att Fredrik Göransson utsetts av PwC till att även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen m.m.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

Arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma ska utgå med sammanlagt 2 400 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 600 000 kronor och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 300 000 kronor.

Till styrelsens revisionsutskott utgår ett arvode på 200 000 kronor till ordföranden samt 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Till styrelsens ersättningsutskott utgår ett arvode om 80 000 kronor till ordföranden samt 40 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Fastställande av principer för valberedningen

Årsstämman beslutade om principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för bestämmande av ersättning till bolagets ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt aktiespararprogram, emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och ingående av swap-avtal

Årsstämman beslutade avslå styrelsens förslag om ett långsiktigt aktiespararprogram och därmed hänförliga förslag, då erforderlig majoritet inte uppnåddes.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

De fullständiga förslagen finns tillgängliga på bolagets webbplats (www.powercellgroup.com).

För mer information, vänligen kontakta:
Richard Berkling
VD
Telefon: +46 31 720 36 20
E-post: [email protected]

Torbjörn Gustafsson
CFO
Telefon: +46 701 86 69 86
E-post: [email protected]

Om PowerCell
PowerCell är en världsledare inom vätgaselektriska lösningar med unika bränslecellsstackar och system. Med årtionden av erfarenhet använder vi vårt kunnande för att accelerera övergången till en utsläppsfri, mer hållbar värld. Vi riktar oss till branscher som flyg, marin, off-road, on-road och stationär kraftproduktion. Med våra banbrytande produkter hjälper vi våra kunder att nå netto noll utsläpp redan idag.

Vi har huvudkontor i Göteborg och försäljning globalt. PowerCell är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om våra produkter och tjänster på powercellgroup.com.


Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission