REG

Kommuniké från årsstämma 2023 i PowerCell Sweden AB (publ)

Powercell Sweden AB (publ) höll onsdagen den 19 april 2023 årsstämma i Biopalatsets lokaler med adress Södra Larmgatan 13 i Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades:

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022 i enlighet med avgiven årsredovisning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade efter beaktande av årets förlust om 56 693 130 kronor, att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel om 331 935 647 kronor ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade samtliga som under 2022 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Helen Fast Gillstedt, Uwe Hillmann, Magnus Jonsson, Annette Malm Justad, Kajsa Ryttberg-Wallgren och Riku-Pekka Hägg samt nyval av Nicolas Boutin. Till styrelsens ordförande omvaldes Magnus Jonsson. Styrelsen omfattar således sju styrelseledamöter.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Det antecknades att Fredrik Göransson utsetts av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till att även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen m.m.
Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

Arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma ska utgå med sammanlagt 1 760 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 440 000 kronor och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 220 000 kronor.

Till styrelsens revisionsutskott utgår ett arvode på 110 000 kronor till ordföranden samt 55 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Till styrelsens ersättningsutskott utgår ett arvode om 33 000 kronor till ordföranden samt 17 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.powercellgroup.com).

Fastställande av principer för valberedningen
Årsstämman beslutade om principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter, med undantag för eventuell extern ledamot eller ledamöter som utsetts gemensamt av valberedningens övriga ledamöter. Valberedningen får dock alltid belasta bolaget med skäliga kostnader för resor och utredningar i samband med sitt arbete för valberedningen.

Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.powercellgroup.com).

Riktlinjer för bestämmande av ersättning till bolagets ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.powercellgroup.com).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

De fullständiga förslagen finns tillgängliga på bolagets webbplats (www.powercellgroup.com).

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Berkling
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: [email protected]

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission