Kommuniké från årsstämma 2018 i PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) höll onsdagen den 18 april 2018 årsstämma i bolagets lokaler på Ruskvädersgatan 12 i Göteborg.

Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade efter beaktande av årets förlust om 66 703 767 kronor, att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel om 187 018 712 kronor ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade om nyval av Mattias Silfversparre och Hasse Johansson samt omval av Åsa Severed, Dirk De Boever, Magnus Jonsson, Göran Linder och André Martin. Till styrelsens ordförande valdes Magnus Jonsson. Styrelsen omfattar således sju styrelseledamöter och noll styrelsesuppleanter.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Det antecknades att Birgitta Granquist utsetts av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen etc.
Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

Arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma ska utgå med sammanlagt 850 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 250 000 kronor och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 100 000 kronor.

Till styrelsens ersättningsutskott respektive revisionsutskott ska inget arvode utgå eftersom dessa utskott består av styrelsen.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats ( www.powercell.se ).

Valberedning
Årsstämman beslutade i enlighet med gällande förslag att även fortsatt (i enlighet med tidigare gällande principer) ha en valberedning som har till uppgift att bereda årsstämman förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelsearvode, styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämma samt revisor och revisorsarvoden.

Fullständigt av årsstämman beslutat förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats ( www.powercell.se ).

Riktlinjer för bestämmande av ersättning till bolagets ledande befattningshavare Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats ( www.powercell.se ).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst 5 763 200 nya aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats ( www.powercell.se ).

Göteborg 2018-04-18

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 765 533 771
Email: [email protected] 

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission