Kommuniké från årsstämma 2015 i PowerCell Sweden

PowerCell Sweden AB (publ) höll onsdagen den 6 maj 2015 årsstämma i bolagets lokaler på Ruskvädersgatan 12 Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes styrelseordförande Per Wassén. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade efter beaktande av årets förlust om 46 981 771 kronor att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel, 75 669 400 kronor, ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade om omval av samtliga styrelseledamöter; Per Wassén, Dirk De Boever, Magnus Jonsson, Göran Linder och André Martin. Som styrelsens ordförande omvaldes Per Wassén. Årsstämman beslutade vidare om omval av samtliga styrelsesuppleanter; Andreas Gunnarsson, Mattias Silfversparre och Sven Vandeputte. Styrelsen omfattar, liksom 2014, fem styrelseledamöter och tre styrelsesuppleanter.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Det antecknades att Birgitta Granquist utsetts av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen, ersättnings- och revisionsutskottet samt revisorn
Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att arvode ska utgå enligt följande:
Till styrelsen ska arvode utgå med sammanlagt 650 000 kronor, varav 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter. Till styrelsens ersättningsutskott samt till styrelsens revisionsutskott ska inget arvode utgå. Arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.powercell.se).

Valberedning
Styrelsens förslag att tillsätta en valberedning lades fram. Framlades också motförslag till styrelsens förslag att tillsätta en valberedning. Motförslaget innebar ett förtydligande att någon av de röstmässigt tre största aktieägarna i bolaget inte heller får utse en styrelsesuppleant till ledamot i valberedningen.

Stämman beslutade i enlighet med motförslaget att tillsätta en valberedning som har till uppgift att bereda årsstämman förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelsearvode, styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämma samt revisor och revisorsarvoden.

Fullständigt av årsstämman beslutat förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.powercell.se).

Riktlinjer för bestämmande av ersättning till bolagets ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.powercell.se).

2015-05-07

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Henell
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 739 10 37 03
Email: [email protected]

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag som utvecklar miljövänliga elgeneratorer med unika bränsleceller och reformerteknologi som är lämplig för både existerande och framtida bränslesystem.

PowerCell har utvecklat bränslecellsteknik i mer än ett decennium, och har fulländat en unik design som möjliggör produktion av en lätt, mångsidig och tillförlitlig kraftkälla för bil-, transport- och stationära applikationer. Genom att kombinera sin bränslecells- och reformerteknologi har PowerCell utvecklat ett bränslecellssystem som omvandlar diesel till el på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, med minimala avgaser och tyst drift. Bränslecellssystemet är initialt anpassat som elkraftförsörjning inom telekomindustrin.

PowerCell är en avknoppning från Volvokoncernen med målet att utveckla och producera miljövänliga kraftsystem baserade på en unik bränslecells- och reformerteknologi som matchar befintlig infrastruktur för bränsle. PowerCell är baserat i Göteborg. PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Bland de största ägarna finns Volvo Group Venture Capital, Fouriertransform, Midroc New Technologies och Finindus. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission