Kallelse till årsstämma i PowerCell Sweden

Nordens ledande bränslecellsbolag PowerCell Sweden AB (publ) kallar i dag till årsstämma den 9 maj 2017 och presenterar samtidigt årsredovisningen för 2016.

Aktieägarna i PowerCell Sweden AB (publ), org. nr 556759-8353, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 maj 2017 kl. 15.00 i bolagets lokaler med adress Ruskvädersgatan 12 i Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 14.00.

Anmälan
Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per onsdagen den 3 maj 2017,

dels anmäla sitt deltagande per brev under adressen Computershare AB "Powercell Sweden AB årsstämma", Box 610, 18216 Danderyd, per telefon till 0771-24 64 00 eller via bolagets hemsida www.powercell.se (endast privatpersoner), senast onsdagen den 3 maj 2017 kl. 17.00.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett onsdagen den 3 maj 2017.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.powercell.se. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1) Stämman öppnas;
2) Val av ordförande vid årsstämman;
3) Upprättande och godkännande av röstlängd;
4) Val av en eller två justeringsmän;
5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6) Godkännande av dagordning;
7) Anförande av verkställande direktören;
8) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
9) Beslut om:
   a) fastställande av resultat- och balansräkning;
   b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
   c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör;
10) Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer;
11) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
12) Val av styrelse, valberedning samt revisor;
13) Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning;
14) Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt styrelsens förslag till beslut nedan;
15) Beslut om emission av teckningsoptioner;
16) Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB;
17) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;
18) Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Valberedningen har framlagt följande förslag till beslut (exklusive förslag under punkt 13 stycke två, punkt 14 samt punkt 15, vilka förslag lagts fram av styrelsen):

2. Val av ordförande vid bolagsstämman
Till ordförande vid årsstämman föreslås advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.

10. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
Arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma föreslås utgå med 750 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 250 000 kronor och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 100 000 kronor.

Valberedningen föreslår vidare att stämman beslutar att styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom sina bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via sitt bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Till styrelsens ersättningsutskott respektive revisionsutskott föreslås att inget arvode ska utgå eftersom dessa utskott består av styrelsen.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits uppgår till sju ledamöter samt tre suppleanter.

12. Val av styrelse, valberedning samt revisor
Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Per Wassén, Dirk De Boever, Magnus Jonsson, Göran Linder, André Martin och Åsa Severed samt nyval av Per Nordberg.

Till suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Andreas Gunnarsson, Mattias Silfversparre och Sven Vandeputte.

Till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås Magnus Jonsson.

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Det föreslås att bolaget fortsättningsvis ska ha en valberedning bestående av fyra personer. Var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare, varvid närstående såsom detta begrepp är definierat i aktiebolagslagen 21 kap. 1 § ska inkluderas, per den 30 september 2017 ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Ingen av de tre personer som härvid utses ska vara ledamot eller suppleant i bolagets styrelse. Därutöver ska valberedningen bestå av en av styrelsen utsedd styrelseledamot som tillika ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en icke styrelseledamot som ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer och revisorsarvoden.

För det fall någon av de tre ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt tre största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, ska den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot. För det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska istället för sådan aktieägare den röstmässigt fjärde största aktieägaren utse en ny ledamot osv.

13. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till bolagets ledande befattningshavare

Ersättning till styrelsen
Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. Dock äger styrelsen rätt att uppdra någon enskild ledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget. Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Ersättning till bolagsledningen
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till bolagsledningen. I syfte att kunna säkerställa att bolaget kan rekrytera och bibehålla kvalificerade arbetstagare i bolagsledningen är grundprincipen att bolagsledningen ska erbjuda marknadsmässiga anställningsvillkor och ersättningar.

Lön och övriga förmåner: Ersättningen till bolagsledningen ska utgöras av en fast lön och pension. Den fasta lönen omprövas normalt kalenderårsvis. Utöver fast lön kan rörlig lön förekomma under förutsättning att den rörliga delen aldrig överstiger 25 procent av årslönen. Vidare ska bolagsledningen ha rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom tjänstebilar och företagshälsovård. Förutom dessa förmåner kan även andra förmåner erbjudas i enskilda fall.

Pension: Bolagsledningen ska erbjudas premiebaserade eller förmånsbaserade pensionsavtal. Vid premiebaserade lösningar ska premien motsvara de premieavsättningar som vid var tid gäller för ITP 1/ITP 2 eller maximalt 25 procent av bruttolön. I det premiebaserade pensionsavtalet kommer pensionen att motsvara summan av inbetalda premier och eventuell avkastning, utan någon garanterad pensionsnivå. Inom ramen för den premiebaserade pensionsplanen finns ingen bestämd tidpunkt för pensionering.

Uppsägningstid och avgångsvederlag: Uppsägningstiden ska vara högst ett år, om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och högst sex månader, om uppsägningen sker på initiativ av befattningshavaren. Vid uppsägning från bolagets sida ska avgångsvederlag därutöver kunna utgå med belopp motsvarande högst sex månadslöner.

Incitamentsprogram: Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till bolagsledningen ska fattas av bolagsstämman.

Ersättningsutskott: Ett av styrelsen utsett ersättningsutskott ska bereda frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. De närmare principerna för lönesättning, pensioner och andra förmåner ska återfinnas i av ersättningsutskottet fastlagd lönepolicy avseende bolagsledningen.

Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder mer än hälften av de avgivna rösterna.

14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen i bolaget föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst 8 956 878 nya aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 15. Beslut om emission av teckningsoptioner
Styrelsen förslår att bolagsstämman beslutar att bolaget ska ge ut teckningsoptioner av två serier (P03 och P04).

P03
Styrelsen föreslår att högst 1 186 786 teckningsoptioner (P03) berättigande till teckning av högst 1 186 786 aktier i bolaget emitteras. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma ett av bolaget helägt dotterbolag som kommer att förvärvas innan årsstämman ("Dotterbolaget"). Dotterbolaget ska efter teckning ha rätt och skyldighet att efter anvisningar från styrelsen i bolaget överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i bolaget eller dess dotterbolag enligt vad som framgår nedan. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag till Dotterbolaget. Teckning av teckningsoptionerna ska ske direkt i protokoll fört vid årsstämma.

Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att under perioden 1 maj 2019 t.o.m. 31 maj 2019 teckna en ny aktie i bolaget. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av
teckningsoption ska uppgå till bolagets akties genomsnittliga marknadskurs under april 2017 * 1,35. Aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången från och med räkenskapsåret aktierna tecknas.

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka med 26 109,292 kronor fördelat på 1 186 786 aktier. Baserat på befintligt antal aktier respektive röster blir utspädningen till följd av de föreslagna teckningsoptionerna högst ca 2,65 procent (1 186 786 / 44 784 392).

PO4
Styrelsen föreslår att högst 1 186 787 teckningsoptioner (P04) berättigande till teckning av högst 1 186 787 aktier i bolaget emitteras. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Dotterbolaget. Dotterbolaget ska efter teckning ha rätt och skyldighet att efter anvisningar från styrelsen i bolaget överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget eller dess dotterbolag enligt vad som framgår nedan. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag till Dotterbolaget. Teckning av teckningsoptionerna ska ske direkt i protokoll fört vid årsstämma.

Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att under perioden från och med den 1 maj 2020 t.o.m. 31 maj 2020 teckna en ny aktie i bolaget. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska fastställas den 1 maj 2018 och framräknas enligt följande: bolagets akties genomsnittliga marknadskurs under perioden 1 april 2018 t.o.m. 30 april 2018 multiplicerat med 1,35. Aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången från och med räkenskapsåret aktierna tecknas.

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka med 26 109,314 kronor fördelat på 1 186 787 aktier. Baserat på befintligt antal aktier respektive röster blir utspädningen till följd av de föreslagna teckningsoptionerna högst ca 2,65 procent (1 186 787 / 44 784 392).

Nedan angivna detaljer gäller för båda föreslagna serier, d.v.s. P03 och P04.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar främja bolagets långsiktiga intressen genom att erbjuda ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda möjlighet att delta i ett incitamentsprogram som ger dem möjlighet att ta del i bolagets värdeutveckling. Detta förväntas ge ett ökat engagemang för verksamheten bland ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta de ovan utgivna teckningsoptionerna till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i bolaget och dess dotterbolag, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att fullgöra bolagets åtaganden i anledning av ovan angivet teckningsoptionsprogram.

Betalning för teckningsoptionerna vid överlåtelse från Dotterbolaget till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda ska ske med marknadsmässigt belopp som fastställs med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Med hänsyn till att teckningsoptionerna ska överlåtas till ett beräknat marknadspris bedöms inte incitamentsprogrammet i sig medföra några kostnader utöver vissa mindre kostnader för upprättande och administration.

Beslut om införande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till dotterbolag och godkännande av överlåtelse enligt denna punkt 15 kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster
Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 44 784 392. Det totala antalet röster uppgår till 44 784 392. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Årsredovisning och övriga handlingar
Förslagen till beslut under punkterna 2, 10, 11, 12, 13, 14 och 15 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, samt på bolagets hemsida, www.powercell.se från och med tisdagen den 11 april 2017. Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor samt på bolagets hemsida, från och med tisdagen den 11 april 2017. Samtliga övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt lag, skickas till de aktieägare som begär det hos bolaget och som samtidigt uppger sin adress. Samtliga handlingar kommer även att finnas på årsstämman.

Göteborg i april 2017

PowerCell Sweden AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (31) 720 36 20
Email: [email protected]

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2017 kl. 08:45 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel.

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technology, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission