Förbättrad affärsmix och fortsatt stabil bruttomarginalutveckling under kvartalet

PowerCell Swedens AB försäljning uppgick under det första kvartalet 2022 till 30,0  MSEK jämfört med 29,7 MSEK motsvarande kvartal föregående år.
Rörelseresultatet på -28,6 MSEK (-23,9) påverkades av satsningar inom marknad och försäljning. Bruttomarginalen uppvisade en fortsatt stabil utveckling och uppgick till 32,8% (32,4%).

Under det första kvartalet 2022 har det ökande intresset för vätgaselektriska lösningar inneburit att ett ökat antal kunder inom olika segment svarar för en större andel av den totala försäljningen.

"Under det första kvartalet i fjor bestod försäljningen till stor del av bränslecellstackar till Robert Bosch GmbH. I år ser vi hur fler och större kunder beställer alltmer av kompletta system och kundanpassade lösningar inom transition services, vilket lett till en förbättrad affärsmix", säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden AB.

Under det första kvartalet 2022 uppgick försäljningen till 30,0 MSEK jämfört med 29,7 MSEK motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet uppgick -28,6 MSEK jämfört med -23,9 MSEK motsvarande kvartal 2021, och har påverkats av offensiva satsningar inom marknadsföring och försäljning. Bruttoresultatet uppgick till 9,8 MSEK (9,6) drivet av en fortsatt stabil utveckling för bruttomarginalen som under kvartalet uppgick till 32,8% (32,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten under första kvartalet uppgick till -42,2 MSEK (-11,2) och påverkades av ökande rörelsekapital till följd av en uppbyggnad av lager från låga nivåer vid utgången av 2021.

Finansiellt sammandrag

MSEK, om inte annat anges Kv1 2022 Kv1 2021 2021
Nettoomsättning 30,0 29,7 159,8
Bruttovinst 9,8 9,6 49,0
Bruttomarginal, % 32,8 32,4 30,7
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster -28,6 -22,7 -80,5
Rörelseresultat -28,6 -23,9 -81,7
Periodens resultat -24,5 -16,5 -75,1
Vinst per aktie, före och efter utspädning, SEK -0,45 -0,31 -1,50
Soliditet, % 72,9 78,8 73,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten -42,2 -11,2 -66,3

Länk till rapporten: https://powercell.se/sv/rapporter-och-presentationer

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Berkling                                           Mårten Wikforss
VD, PowerCell Sweden AB (publ)                  IR-ansvarig
Tel: +46 (0) 31 720 36 20                                Tel: +46 705 59 11 49
Email: [email protected]          Email: [email protected]

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2022, kl 08:30 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov 
PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission